10. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela

člen Svetovej federácie medzinárodných hudobných súťaží

competition.page.MemberofGBbloc

a Nadácie Alink-Argerich

competition.page.Logo-AAF-Inverted-for-web

s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Bratislava
6. – 12. september 2021

Organizátori
Slovenská filharmónia

Prezident
Prof. Marian Lapšanský

Kontakt
Slovenská filharmónia
Medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela
Markéta Štefková
Medená 3, 816 01 Bratislava
Tel: + (421) 905 662165, Fax.: + (421) 2 20475 256
e-mail: marketa.stefkova@filharmonia.sk
www.filharmonia.sk

JOHANN NEPOMUK HUMMEL

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837), rodák z Bratislavy, bol počas svojho života považovaný za jedného z najväčších skladateľov a klaviristov Európy. Študoval u Mozarta, Albrechtsbergera, Salieriho a Haydna. Ako skladateľ stojí Hummel na rozhraní dvoch epoch. Jeho dielo zahŕňa prakticky všetky významné žánre na prelome 18. a 19. storočia (s výnimkou symfónie). Ako skladateľ vynikol Hummel predovšetkým v oblasti virtuóznej klavírnej hudby. Zo štylistického hľadiska spája Hummel prvky neskorého klasicizmu (za ktorého najvýznamnejšieho reprezentanta bol vo svojej dobe považovaný) s mnohými ranoromantickými prvkami. Hummel je tak predstaviteľom štýlu, ktorý rozvíja odkaz Clementiho, Mozarta a Beethovena a zároveň predznamenáva Schuberta, Mendelssohna, Chopina, raného Liszta a Schumanna.
Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela chce napomáhať aktívnemu pestovaniu odkazu tohto veľkého skladateľa a klavírneho virtuóza. Súčasne je želaním organizátorov napomôcť štartu koncertnej kariéry pozoruhodných mladých klaviristov.

PODMIENKY SÚŤAŽE

 1. Na súťaži sa môžu zúčastniť klaviristi všetkých národností narodení po 6. septembri 1989
 2. Vyplnenú prihlášku do súťaže je potrebné zaslať najneskôr do 31. mája 2021
   a) elektronicky, spolu s potvrdením o zaplatení zápisného poplatku a fotografiou uchádzača v súbore .jpg, .tiff alebo .png, veľkosť 10×15 cm, rozlíšenie minimálne 300 dpi, na adresu marketa.stefkova@filharmonia.sk
   b) a súčasne poštou (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke), s podpisom uchádzača a kópiou dokladu o zaplatení zápisného poplatku na adresu
  Slovenská filharmónia,
  Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela,
  Markéta Štefková,
  Medená 3, 816 01 Bratislava
 3. Zápisný poplatok vo výške 80 Eur je potrebné poukázať na účet číslo:
  SK95 8180 0000 0070 0007 0107
  Variabilný symbol: dátum narodenia (ddmmrrrr) 
 4. Príchod na súťaž je 5. septembra poobede a odchod 13. septembra 2021.
 5. Pred otvorením súťaže preukáže kandidát totožnosť a vek.
 6. Poradie súťažiacich sa určuje losovaním dňa 5. septembra 2021 o 18.00.
  V prípade neprítomnosti súťažiaceho losuje za neho pracovník Sekretariátu súťaže.
 7. Súťaž sa uskutoční v troch kolách.
 8. Repertoár uvedený v prihláške je záväzný.
 9. Celý program s výnimkou Hummelovho Tria sa musí hrať spamäti.
  V prípade vysokého počtu účastníkov je porota oprávnená skrátiť program I. kola.
 10. Pre 10. ročník medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela sú vypísané tieto hlavné ceny:
  1. cena 6.000 Eur (a tri koncerty v Slovenskej republike),
  2. cena 4.000 Eur,
  3. cena 2.000 Eur.
  Držitelia hlavných cien získajú súčasne titul laureáta súťaže. Porota môže udeliť i ďalšie osobitné ceny.
 11. Výsledky budú verejne vyhlásené po finále súťaže 12. septembra 2021 spolu so slávnostným odovzdávaním cien.
  Rozhodnutie poroty je konečné.
 12. Porota má právo neudeliť alebo zlúčiť ceny, okrem 1. ceny, ktorá je nedeliteľná.
 13. Súťažiaci súhlasí, že jeho vystúpenia budú zaznamenávané rozhlasom a televíziou a prenášané cez internet.
  Záznamy môžu byť použité k propagácii súťaže a jej laureátov na nekomerčnej báze.
 14. Súťažné vystúpenia sú neanonymné a prístupné verejnosti.
 15. Súťažiaci majú možnosť požiadať Sekretariát súťaže o rezerváciu ubytovania.

POŽADOVANÝ REPERTOÁR

1. kolo súťaže
a) jedna sonáta W. A. Mozarta
b) jedna etuda J. N. Hummela
c) jedna etuda F. Chopina z op. 10 (s výnimkou č. 3 a č. 6) alebo z op. 25 (s výnimkou č. 7)
d) jedna etuda F. Liszta, A. N. Skriabina, S. Rachmaninova alebo C. Debussyho
Časový limit 1. kola: 25 minút

2. kolo súťaže
Recitál zložený z diel najmenej dvoch štýlových období, zahŕňajúci významné dielo z obdobia romantizmu. Nesmie sa opakovať skladba z predchádzajúceho kola
Časový limit 2. kola: – min. 50, max. 60 minút

3. kolo súťaže
a) jedno z nasledovných klavírnych trií J. N. Hummela:
F dur op. 22, G dur op. 35, E dur op. 83, Es dur op. 96

b) jeden z nasledovných koncertov pre klavír a orchester:
W. A. Mozart: č. 24 c mol KV 491, č. 25 C dur KV 503, č.26 D dur 537, č. 27 B dur KV 595
L. van Beethoven: č. 1 C dur op. 15, č. 3 c mol op. 37, č. 4 G dur op. 58
J. N. Hummel: č. 2 a mol op. 85
F. Chopin: č. 2 f mol op. 21

POROTA

Predseda
Pavel Gililov 
Nemecko

Členovia
Eugen Indjić
Francúzsko / USA
Martin Kasík
Česká republika
Daejin Kim
Južná Kórea
Marian Lapšanský
Slovenská republika
Torleif Torgersen
Nórsko
Marcel Štefko
Slovenská republika

10. ročník na stiahnutie [PDF]:
plagát
skladačka
prihláška