10. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela

VŠETKÝM ZÁUJEMCOM O SÚŤAŽ DÔRAZNE ODPORÚČAME PREČÍTAŤ SI AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE

10. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela
člen Svetovej federácie medzinárodných hudobných súťaží
a Nadácie Alink-Argerich

competition.page.MemberofGBbloc      

s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Organizátori
Slovenská filharmónia

Prezident
Prof. Marian Lapšanský

Kontakt
Slovenská filharmónia
Medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela
Markéta Štefková
Medená 3, 816 01 Bratislava
Tel: + (421) 905 662165
e-mail: marketa.stefkova@filharmonia.sk
www.filharmonia.sk


JOHANN NEPOMUK HUMMEL

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837), rodák z Bratislavy, bol počas svojho života považovaný za jedného z najväčších skladateľov a klaviristov Európy. Študoval u Mozarta, Albrechtsbergera, Salieriho a Haydna. Ako skladateľ stojí Hummel na rozhraní dvoch epoch. Jeho dielo zahŕňa prakticky všetky významné žánre na prelome 18. a 19. storočia (s výnimkou symfónie). Ako skladateľ vynikol Hummel predovšetkým v oblasti virtuóznej klavírnej hudby. Zo štylistického hľadiska spája Hummel prvky neskorého klasicizmu (za ktorého najvýznamnejšieho reprezentanta bol vo svojej dobe považovaný) s mnohými ranoromantickými prvkami. Hummel je tak predstaviteľom štýlu, ktorý rozvíja odkaz Clementiho, Mozarta a Beethovena a zároveň predznamenáva Schuberta, Mendelssohna, Chopina, raného Liszta a Schumanna.
Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela chce napomáhať aktívnemu pestovaniu odkazu tohto veľkého skladateľa a klavírneho virtuóza. Súčasne je želaním organizátorov napomôcť štartu koncertnej kariéry pozoruhodných mladých klaviristov.


Vzhľadom na situáciu spôsobenú pandémiou Covid-19 sa organizátori rozhodli pre zmenu pravidiel
10. ročníka Medzinárodnej klavírnej súťaže Johanna Nepomuka Hummela.

 1. Lehota pre podanie prihlášok sa predlžuje do 30. júla 2021. Prihlášku stačí poslať elektronicky.
 2. Repertoár 1. kola je možné zmeniť najneskôr do 20. augusta 2021, 2. a 3. kola najneskôr do 28. októbra 2021.
 3. Výška zápisného poplatku je 50 €.
 4. 1. kolo prebehne online na základe vyhodnotenia videonahrávok s repertoárom (predvedeným spamäti), ktorý súťažiaci uvedie v prihláške.
 5. Súťažiaci sú povinní zaslať link na túto videonahrávku na adresu https://stream.filharmonia.sk/hummel2021/ najneskôr do 5. septembra 2021 23:59 GMT. Potvrdenie o prijatí nahrávky spĺňajúcej požadované parametre bude súťažiacim zaslané do 13. septembra 2021.
 6. Najneskôr do 30. septembra budú oznámené výsledky 1. kola. Najviac dvanásť súťažiacich postupujúcich do 2. kola sa prezenčne zúčastní ďalšej časti súťaže v priestoroch Slovenskej filharmónie v Bratislave.
 7. Príchod do Bratislavy bude v utorok 23. novembra 2021. Poradie súťažiacich sa určí žrebovaním o 18.00. V prípade neprítomnosti súťažiaceho žrebuje za neho pracovník Sekretariátu súťaže.
 8. 2. kolo bude prebiehať 24. – 25. novembra, vyhlásenie postupujúcich do finále sa uskutoční 25. novembra 2021 po skončení 2. kola súťaže.
 9. Do 3. kola súťaže (finále) postúpia traja súťažiaci. Finále prebehne v dňoch 26. – 27. novembra. Odchod z Bratislavy bude 28. novembra 2021.
 10. V prípade nepriaznivej pandemickej situácie 2. a 3. kolo súťaže prebehne bez divákov. Obe kolá budú streamované a k dispozícii na stránke stream.filharmonia.sk.
 11. Ostatné súťažné podmienky sa nemenia.

Parametre videonahrávky

 • videonahrávka pre súťažné účely nesmie byť realizovaná skôr než 1. júna a musí byť zaslaná do 5. septembra 2021
 • nahrávka môže byť nasnímaná kamerou alebo mobilným telefónom
 • celý repertoár 1. kola musí byť nasnímaný vcelku, bez akýchkoľvek strihov a dodatočných úprav obrazu alebo zvuku
 • na začiatku súťažiaci do kamery povie svoje meno a „Hummelova súťaž 2021“
 • nahrávka NEMUSÍ mať profesionálnu štúdiovú kvalitu
 • kamera musí byť statická a v zábere musia byť celý čas tvár a ruky súťažiaceho
 • videosúbor nahrajte na úložiská ako Dropbox, iCloud, Google Drive, WeTransfer, Baidu Cloud Drive, alebo podobné alternatívy (nie na YouTube ani na Vimeo)
 • link na súbor pošlite na adresu https://stream.filharmonia.sk/hummel2021/ – prístup k video súboru nastavte na verejný (public)

Odporúčané technické požiadavky:

 •  kvalita videa – rozlíšenie 720p alebo 1080i alebo 1080p
 •  formát súboru – mp4, mov, mpg
 •  kodek – h264, hevc, mpeg-2
 •  kvalita audia – PCM 44.1 kHz/16-bit, 48 kHz/24-bit, mp3 v rozlíšení najmenej 256 kbps, aac najmenej 128 kbps

Pôvodné podmienky súťaže

 1. Na súťaži sa môžu zúčastniť klaviristi všetkých národností narodení po 6. septembri 1989
 2. Vyplnenú prihlášku do súťaže je potrebné zaslať najneskôr do 31. mája 2021 elektronicky, spolu s potvrdením o zaplatení zápisného poplatku a fotografiou uchádzača v súbore .jpg, .tiff alebo .png, veľkosť 10×15 cm, rozlíšenie minimálne 300 dpi, na adresu marketa.stefkova@filharmonia.sk
 3. Zápisný poplatok vo výške 50 Eur je potrebné poukázať na účet číslo:
  SK95 8180 0000 0070 0007 0107
  Variabilný symbol: dátum narodenia (ddmmrrrr) 
 4. Príchod na súťaž je 5. septembra poobede a odchod 13. septembra 2021.
 5. Po príchode do Bratislavy preukáže kandidát totožnosť a vek.
 6. Poradie súťažiacich sa určuje losovaním dňa 5. septembra 2021 o 18.00.
  V prípade neprítomnosti súťažiaceho losuje za neho pracovník Sekretariátu súťaže.
 7. Súťaž sa uskutoční v troch kolách.
 8. Repertoár uvedený v prihláške je záväzný.
 9. Celý program s výnimkou Hummelovho Tria sa musí hrať spamäti.
  V prípade vysokého počtu účastníkov je porota oprávnená skrátiť program I. kola.
 10. Pre 10. ročník medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela sú vypísané tieto hlavné ceny:
  1. cena 6.000 Eur (a tri koncerty v Slovenskej republike),
  2. cena 4.000 Eur,
  3. cena 2.000 Eur.
  Držitelia hlavných cien získajú súčasne titul laureáta súťaže. Porota môže udeliť i ďalšie osobitné ceny.
 11. Výsledky budú verejne vyhlásené po finále súťaže 12. septembra 2021 spolu so slávnostným odovzdávaním cien.
  Rozhodnutie poroty je konečné.
 12. Porota má právo neudeliť alebo zlúčiť ceny, okrem 1. ceny, ktorá je nedeliteľná.
 13. Súťažiaci súhlasí, že jeho vystúpenia budú zaznamenávané rozhlasom a televíziou a prenášané cez internet.
  Záznamy môžu byť použité k propagácii súťaže a jej laureátov na nekomerčnej báze.
 14. Súťažné vystúpenia sú neanonymné a prístupné verejnosti.
 15. Súťažiaci majú možnosť požiadať Sekretariát súťaže o rezerváciu ubytovania.

POŽADOVANÝ REPERTOÁR

1. kolo súťaže
a) jedna sonáta W. A. Mozarta
b) jedna etuda J. N. Hummela
c) jedna etuda F. Chopina z op. 10 (s výnimkou č. 3 a č. 6) alebo z op. 25 (s výnimkou č. 7)
d) jedna etuda F. Liszta, A. N. Skriabina, S. Rachmaninova alebo C. Debussyho
Časový limit 1. kola: 25 minút

2. kolo súťaže
Recitál zložený z diel najmenej dvoch štýlových období, zahŕňajúci významné dielo z obdobia romantizmu. Nesmie sa opakovať skladba z predchádzajúceho kola
Časový limit 2. kola: – min. 50, max. 60 minút

3. kolo súťaže
a) jedno z nasledovných klavírnych trií J. N. Hummela:
F dur op. 22, G dur op. 35, E dur op. 83, Es dur op. 96

b) jeden z nasledovných koncertov pre klavír a orchester:
W. A. Mozart: č. 24 c mol KV 491, č. 25 C dur KV 503, č.26 D dur 537, č. 27 B dur KV 595
L. van Beethoven: č. 1 C dur op. 15, č. 3 c mol op. 37, č. 4 G dur op. 58
J. N. Hummel: č. 2 a mol op. 85
F. Chopin: č. 2 f mol op. 21

POROTA

Predseda
Pavel Gililov 
Nemecko

Členovia
Eugen Indjić
Francúzsko / USA
Ivo Kahánek 
Česká republika
Marian Lapšanský Slovenská republika
Torleif Torgersen
Nórsko
Marcel Štefko
Slovenská republika

10. ročník na stiahnutie – prihláška