Pár slov o pôvodnom organe v Koncertnej sieni

 • pôvodný  Organ v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie bol postavený v roku 1956 podľa návrh Ing. Veverku, vyrobený fy VARHANY Krnov, ČSSR.
 • išlo o typ – Varhany Rieger-Kloss Opus 3210; technická konštrukcia pozostáva z nasledovných častí – 4 manuály a pedál,  84 znejúcich registrov, cca 6 000 píšťal, elektrická traktúra, kuželkové vzdušnice, a pohyblivý hrací stôl;
 • vzhľad organu – prospekt, t.j. jeho prednú ozdobnú časť, inak nazývanú „tvár“ prispôsobil jeho staviteľ výtvarnej výzdobe koncertnej siene SF. Vizuálne výtvarné riešenie zapadalo do interiéru koncertnej siene a prevzatím niektorých výtvarných motívov nadväzovalo na celkovú výzdobu interiéru
 • jeho vzhľad, t.j. výtvarné stvárnenie priečelia sa však stalo predmetom úvah pri návrhu nového výtvarného riešenia už súčasného organu

DÔVODY, KTORÉ VIEDLI K VÝMENE PÔVODNÉHO ORGANA:

 • prispôsobenie technického riešenia riešeniu výtvarnému bolo pre zvuk organa veľmi nevýhodné – veľa píšťal bolo hluchých – nefunkčných, iba dekoratívneho charakteru a malo neúmerne veľké dĺžky, čo je z hľadiska technickej konštrukcie organu a z hľadiska akustiky nevhodné riešenie
 • časom sa stav organu stal pre náročné umelecké produkcie nespôsobilý; organ bol  permanentne poruchový a nebolo možné účelne ho upraviť alebo prestavať
 • vnútorná konštrukcia mala iba nepatrnú materiálovú hodnotu a okrem menšej časti píšťalového fondu nebola nikde inde použiteľná
 • po pamiatkovo-umeleckej stránke organ nepredstavoval žiadnu hodnotu
 • organ svojím systémom konštrukcie zaberal príliš veľkú plochu
 • píšťalová časť bola zrealizovaná zo zvukovo nekvalitného (zinok) a ťažko laditeľného materiálu (nedostatočná priezvučnosť prospektu, nevhodné rezonancie, atď.)
 • nekvalitný bol aj výtvarný výzor píšťal telesa organu, najmä nevhodný striebrenkový náter
 • stredný balkónovitý výstupok organa (pozitív) bol rovnako nevhodný, prekážal pri hudobných produkciách; vyvstala potreba zapustiť ho v budúcnosti do úrovne bočných častí tak, aby nestratil plasticitu členenia; posun prospektu o 1 m dozadu
 • len pre zaujímavosť –  takto vyzerali dispozície pôvodného organu v Koncertnej sieni SF:

Vypínače (Absteller):

1.       Vypínač valca

2.       Vypínač 16´ Man. + 32´ Ped.

3.      Vypínač jazýčkovej časti registrov

I. Manuál:

4.     Principál                                   16´

5.     Burdon                                     16´

6.     Principál                                     8´

7.     Flauta dutá                                 8´

8.     Viola da gamba                           8´

9.     Oktáva                                       4´

10. Flauta zobcová                          4´

11. Supe roktáva                              2´

12. Flauta priečna                             2´

13. Píšťala šumivá  4x                     4´

14. Mixtúra 8-10x                   1 1/3 – 4´

15. Trúbka                                     16´

16. Trúbka                                       8´

17. I / II

18. III / II

19. IV / II

II.  Manual:

20. Kvintadéna                                 8´

21. Kryt                                           8´

22. Principál                                     4´

23. Roh nočný                                  4´

24. Nazát                                   2  2/3´

25. Oktáva                                       2´

26. Flauta plochá                              2´

27. Superkvinta                            1 1/3´

28. Superoktáva                               1´

29. Mixtúra  6-8x                          1´- 4´

30. Roh krivý                                    8´

31. Regál sláčikový                           4´

32. III / I

33. IV / I

34. Tremolo  I

Vypínače (absteller):

35. Vypínač ručných registrov

36. Vypínač spojok z registra

37. Vypínač Sub (spojok)

38. Vypínač Super (spojok)

39. Vypínač Mixtur

40. Vypínač Pedal

III.  Manuál:

41. Pommer krytý                           16´

42. Principál                                     8´

43. Flauta kopulová                           8´

44. Salicionál                                   8´

45. Kryt musický                              8´

46. Vox coelestis   1-2x              8 + 8´

47. Oktáva                                       4´

48. Flauta rúrková                             4´

49. Violina                                       4´

50. Kvinta krytá                         2  2/3´

51. Kvintadecima                              2´

52. Flauta lesná                               2´

53. Seskvialtera – 2x          2/3´+ 1  3/5´

54. Mixtúra  7 – 9x                1  1/3 – 4´

55. Cimbál – 3x                  8/9´ – 1  1/3´

56. Trúbka poľná                              8´

57. Vox humana                               8´

58. Klarina                                       4´

59. Harfa                                          8´

60. IV/III

61. Tremolo III

IV.  Manuál:

62. Roh kamzíkový                           8´

63. Roh nočný krytý                         8´

64. Chvenie flautové  1 – 2x         8´ + 8´

65. Principál                                     4´

66. Flauta vretenná                           4´

67. Kvinta rúrková                       2  2/3´

68. Oktáva                                       2´

69. Tonus Fabri                           2 + 1´

70. Flauta terciová                      1  3/5´

71. Flauta kvintová                      1  1/3´

72. Píšťala švajčiarska                      1´

73. Mixtúra nónová            8/9´ – 2  2/5´

74. Akúta  4x                        1/2´ -   4´

75. Cimbál terciový  3x          1/4  -   2´

76. Rankettregál                             16´

77. Dulcián                                      8´

78. Šalmaj                                       4´

79. Zvony veľké                        G – diel

Pedál:

80. Podstav                                    32´

81. Kontrabas                       32´ +  16´

82. Principálbas                             16´

83. Apertabas                                16´

84. Subbas                                    16´

85. Burdonbas                                16´

86. Kvinta veľká                        10  2/3´

87. Oktávbas                                    8´

88. Flauta dutá                                 8´

89. Kvintadéna rúrková                      8´

90. Kryt                                           8´

91. Nazát krytý                           5  1/3´

92. Chorálbas                                   4´

93. Flauta špicatá                             4´

94. Cink                                   2  +  1´

95. Píšťala šumivá  4x                5  1/3´

96. Mixtúra  7-9 x                      2  -  4´

97. Kontrapozón                             32´

98. Dulcián                                    16´

99. Pozón                                      16´

100.                     Trúbka                            8´

101.                     Klarina                          4´

102.                     I / P

103.                     II / P

104.                     III / P

105.                     IV / P

4 voľné kombinácie

Valce

III. a IV. v vzdúvaní

Elektrické traktúry

Man  C –  c5    (manuály)