Zákon o SF

Slovenská filharmónia vznikla v roku 1949 zákonom Slovenskej národnej rady č. 13/1949 Zb. SNR o Slovenskej filharmónii, ktorý bol nahradený zákonom Národnej rady SR č. 114/2000 Z.z. dňa 16. marca 2000 s platnosťou od 1. júna 2000.
V zmysle tohto zákona Slovenská filharmónia je štátna profesionálna, reprezentatívna národná ustanovizeň v oblasti hudobnej kultúry.

Aktualizované znenie zákona č. 114/2000_Z.z. s platnosťou od 1. júla 2014.