Priebeh rekonštrukcie

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ

Z FINANČNÉHO MECHANIZMU EHP, NÓRSKEHO FINANČNÉHO MECHANIZMU A ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Podporované grantom z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu

Názov projektu:

Reštaurátorské práce v interiéroch a exteriéroch  REDUTY  v Bratislave

Kód projektu:             SK0126

Konečný prijímateľ:   Slovenská filharmónia Bratislava

Výzva:                      0708 Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva

Celkový grant:                                                     2 240 795 EUR
Miera NFP z FM EHP a NFM:                 85%, t. j. 1 904 676 EUR
Miera NFP zo štátneho rozpočtu SR:   15%, t. j.  336 119 EUR
Typ projektovej podpory:                      individuálny projekt

Dátum schválenia:                                30. 4. 2009
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná dňa 29. 10. 2009
Plánovaná doba realizácie projektu: 20 mesiacov

Cieľom projektu je zachovanie, ochrana a rozvoj európskeho kultúrneho dedičstva, prinavrátenie do pôvodného stavu, predĺženie životnosti národnej kultúrnej pamiatky. Projekt zahŕňa realizáciu časti reštaurátorských prác na historickej budove Reduty v Bratislave klasickými metódami, stanovenými pamiatkovým dohľadom. Projekt nadväzuje na komplexnú rekonštrukciu budovy, v ktorej má svoje sídlo Slovenská filharmónia so svojimi umeleckými telesami.

Dňa 11. 11. 2009 bola podpísaná zmluva so zhotoviteľom prác, ktorý vzišiel z procesu verejného obstarávania Centrálnou obstarávacou jednotkou Ministerstva kultúry SR, a to so spoločnosťou ViOn, a. s. Zlaté Moravce ako zástupcom skupiny dodávateľov ViOn, a.s. Zlaté Moravce a  akad. soch. Vladimír Višváder – VILLARD – reštaurovanie  a obnova pamiatok.

Cena prác 3.115.903,90 EUR bez DPH, 3.707.925,64 EUR s DPH

Práce musia byť ukončené do 30. 4. 2011.

Činnosti v rámci projektu:

 

REŠTAURÁTORSKÉ PRÁCE – DREVENÉ PRVKY – DVERE, OKNÁ, OBKLADY a pod.

Drevené prvky sú na 99 % pôvodné. Podľa rozsahu poškodenia budú repasované, resp. nahradené novými tvarovo zhodnými replikami. Kovania budú v prípade potreby nahradené zhodnými replikami. Celkovo je v rámci projektu reštaurovaných 698 kusov.

REŠTAURÁTORSKÉ PRÁCE – KOVOVÉ PRVKY – interiéry a exteriéry

Dobové kovové prvky – bohato umelecky pojednané exteriérové brány, lampy, fasádne ozdoby, mreže na oknách budú demontované a vyspravené repasáciou do pôvodného stavu. Pôvodné kovové zábradlia budú repasované a reštaurované. Nezachované časti budú doplnené dobovými materiálovo i tvarovo zhodnými replikami. Celkovo je v rámci projektu reštaurovaných 27  sád a kusov.

REŠTAUROVANIE HISTORICKÉHO VÝŤAHU, VYHOTOVENIE REPLIKY

Pôvodný pamiatkovo chránený lanový osobný výťah s kovanou oceľovou šachtou bude rekonštruovaný a po technickej stránke modernizovaný.

REŠTAURÁTORSKÉ PRÁCE – POVRCHY STIEN, ŠTUKY – interiér a exteriér

Budova je typická bohatosťou štukovej výzdoby v interiéroch a exteriéri, ktorá je v mnohým miestach značne narušená. Počas reštaurátorských prác budú pôvodné vnútorné i vonkajšie omietky vyspravené, štuková výzdoba a ostatné ozdobné prvky reštaurované a pozlátené v zmysle pamiatkového prieskumu. Rozsah prác v rámci projektu – 7.128 m2 povrchov.

Okrem uvedených technických činností projektu sú súčasťou prostriedkov projektu náklady na riadenie projektu a zabezpečenie publicity v sume 36.403 EUR.

Ďalšie informácie:

http://www.eeagrants.sk/
http://www.eeagrants.org/

recontruction-information.page_.22

Aktuálny stav a ďalší postup rekonštrukcie budovy Reduty

Začiatok rekonštrukcie (okrem prípravných prác) sa datuje schválením materiálu „Návrh na rekonštrukciu Reduty v Bratislave, sídelnej budovy Slovenskej filharmónie (nehnuteľná kultúrna pamiatka evidovaná v ÚZKP SR pod číslom 129 – Reduta)“ Uznesením vlády SR č. 703/2002. Materiál bol pripravovaný v súlade s možnosťami rozpočtu kapitálových výdavkov kapitoly Ministerstva kultúry SR, s prihliadnutím na rozpracovanosť jednotlivých stavieb rezortu.  Návrh rekonštrukcie Reduty bol rozvrhnutý do piatich etáp v priebehu 72 mesiacov v rokoch 2003-2008.  Celkové rozpočtované náklady boli schválené vo výške 712 mil. Sk

Od roku 2007 sa v rámci dramaturgie koncertnej sezóny i Bratislavských hudobných slávností (v 11 mesiaci) prispôsobila koncertná prevádzka stavebným prácam posunutím termínov.

Realizácia činností v jednotlivých rokoch:

Rok 2003

Bolo zrealizované odstránenie havarijného stavu strechy a jej oprava. Súčasťou nákladov bolo  spracovanie časti prípravnej dokumentácie – geometrické zameranie objektu, statický posudok, spracovanie výkazu výmer, realizačné práce na rekonštrukcii a oprave strechy, inžinierska činnosť, spracovanie projektu odvlhčenia budovy.

Rok 2004

Boli dokončené práce na rekonštrukcii a oprave strechy, rekonštrukcia kamenárskych výrobkov (schody, parapety vonkajšie), vonkajšie prípojky, súčasťou nákladov bola inžinierska činnosť k realizovaným prácam, na základe uskutočnenej verejnej súťaže bol vybraný dodávateľ projektových prác (Ing. arch.G. Drobniak) na celkovú rekonštrukciu budovy, ktorý dodal projektovú dokumentáciu k stavebnému zámeru  a predloženiu na štátnu expertízu a na stavebné povolenie. Práce boli skomplikované a časť prác bola urýchlená konaním prestížneho podujatia JZ PZ NATO v Redute a realizáciou rekonštrukcie Mostovej ulice.

Rok 2005

Bola schválená štátna expertíza MVRR SR protokolom č. 1/2005. Vykonala sa verejná súťaž na dodávateľa inžinierskej činnosti, ktorej víťazom sa stala skupina podnikateľov, ktorá vytvorila právnický subjekt Reduta Bratislava, s.r.o. Bola dopracovaná projektová dokumentácia na stavebné povolenie. Bola podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Boli spracované realizačné projekty.

Roky 2006-2009

Na zhotoviteľa stavby bola vypísaná prvá medzinárodná verejná súťaž v 01/2006. Na základe príkazu Ministra kultúry SR bol proces medzinárodnej verejnej súťaže na výber zhotoviteľa stavby v 04/2006 tesne pred ukončením súťaže zrušený.  Od roku 2007 bolo realizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby Centrálnou obstarávacou jednotkou MK SR. V 12/2008 bol schválený Uznesením vlády SR č. 949/2008 materiál „Návrh na zvýšenie obstarávacej ceny stavby Rekonštrukcia budovy Reduty, sídelnej budovy Slovenskej filharmónie“, v ktorom bolo o.i. schválený i precenený rozpočet na cenovej úrovni I. kvartálu 2008 v celkovej výške 1.139,5 mil. Sk vrátane DPH. (V cene sú zahrnuté aj už realizované práce v rámci stavby.) Od 10. 4. 2009 Slovenská filharmónie musela na základe posudku znalca v odbore statiky vyhlásiť havarijný stav v budove Reduty a zrušiť verejné podujatia, koncerty boli presunuté do náhradných priestoroch. Od 09/2009 boli prevádzky SF presťahované do náhradných priestorov, koncerty sa uskutočňujú v Historickej budove SND, Koncertnej sieni Dvorana, VŠMU, Vodných kasárňach SNG a inde.

Na základe užšej súťaže so skrátenými lehotami (vestník EÚ č. 2009/S 125-181733, 3.7.2009) bol vybraný zhotoviteľ na predmet zákazy Rekonštrukcia budovy Reduty (A), v tom samostatne Reštaurátorské práce v interiéroch a exteriéroch budovy (B). So zhotoviteľom, spoločnosťou ViOn, a.s. Zlaté Moravce (za skupinu dodávateľov ViOn, a.s., Zlaté Moravce  a akad. soch. Vladimír Višváder – VILLARD – reštaurovanie  a obnova pamiatok, Bratislava) bola dňa 11.11.2009 podpísaná zmluva v sume 17.859.490,87 € s DPH pre časť diela A, v sume 3.707.925,64 € s DPH pre časť diela B.

Stavba bola zhotoviteľovi odovzdaná 30. 11. 2009, v budove prebiehajú práce.

Rozsah rekonštrukčných prác

Budova je kultúrnou pamiatkou evidovanou v ÚZKP pod číslom 129. Pôvodná trojkrídlová dispozícia nárožného objektu člení budovu do troch odlišných, vzájomne prepojených častí s vnútorným nádvorím.

Projekt rieši komplexnú modernizáciu, výmenu infraštruktúry, ktorá zamedzí vzniku havarijných stavov a zabezpečí prevádzku budovy na úrovni súčasných nárokov a možností.

Architektonické riešenie rekonštrukcie Reduty v maximálnej miere rešpektuje pôvodné kvality historizujúcej eklektickej architektúry budovy. Uličné fasády budú zachované a obnovené vrátane okenných výplní a štukatérskej výzdoby. Odstránením prestavieb, dostavieb a vstavieb vracia objektu pôvodnú prevádzkovú logiku veľkorysej palácovej dispozície. Sálové a reprezentačné priestory uvoľňuje verejnosti.

Súčasťou rekonštrukcie je sanácia stavebných porúch objektu, úpravy priestorov do pôvodného stavu, výmena a doplnenie častí stavby, ktoré sú už po svojej  životnosti (hydroizolácie, izolácie proti zemnej vlhkosti, potrubné rozvody, časť odvodnenia striech). Budú stabilizované existujúce základy mikropilótami. Rekonštruuje sa infraštruktúra – zdravotechnika (vnútorné rozvody plynu, vykurovanie a rozvody chladu, vzduchotechnika a zdroj chladu, umelé osvetlenie),  vnútorné silnoprúdové rozvody, bleskozvody, slaboprúdové vnútorné rozvody  (štruktúrovaná kabeláž, televízne rozvody a dochádzkový systém), rekonštrukcia  vodovodnej prípojky, rekonštrukcia kanalizačnej prípojky. V rámci prevádzkových súborov pôjde o ich novo vybudovanie (z dôvodu ich neexistencie, resp. neplnenia technických noriem) – elektrická požiarna signalizácia, evakuačný rozhlas – ozvučenie, technológia trafostanice, VN a NN rozvody, centrálny riadiaci systém, MaR, výťahy, javiská a bodové ťahy, svetelná technika, videotechnika, audiotechnika. V interiéroch i exteriéroch prebehne rekonštrukcia všetkých pamiatkových prvkov – štuky, drevené výrobky, kovové výrobky. Bude vybudovaný nový osobno-nákladný výťah, ktorý spojí všetky podlažia budovy, aj bočný bezbariérový vstup pre telesne postihnutých občanov. Na prepravu imobilných osôb v budove bude slúžiť osobno-nákladný výťah.

Nad priestorom nádvoria bude realizované presklenné zastrešenie, čím sa  vytvorí letná scéna prístupná z Hviezdoslavovho nám.. Tento neformálny priestor ponúkne spektrum podujatí rôznych hudobných žánrov zameraných najmä na mladého poslucháča.

V parteri krídla z Palackého ulice  je navrhované informačné centrum SF so vstupenkovou pokladňou a libressom.  Využijú sa doteraz nevyužívané priestory podkrovia (nad Medenou ul. pribudnú dve podlažia ako zázemie pre organizačných pracovníkov, čím vznikne priestor pre rozšírenie miestností pre umeleckých pracovníkov v blízkosti Koncertnej siene, nad organom sa vybuduje priestor pre nahrávacie štúdio, nad Malou sálou skúšobňa pre menšie komorné telesá), odkryjú sa zasypané suterény a vyhĺbi sa priestor pod nádvorím, kde sú navrhnuté technické, skladové priestory SF, skúšobná sála orchestra so zázemím a komunikačnými priestormi.

Budova Reduty slúži verejnosti od roku 1919 bez zásadnej rekonštrukcie. Za toto obdobie sa budova opotrebovala. Po takmer 90-tich rokoch nepretržitej prevádzky si táto bratislavská dominanta zaslúži kompletnú rekonštrukciu  interiérových priestorov aj exteriérov, aby ďalšie desaťročia plnohodnotne slúžila verejnosti.

Výška nákladov vyplýva z toho, že ide o veľkú a náročnú stavbu na objekte,  ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Objem budovy je cca 75 tisíc m3, čo je približne 357 priemerných bytov v Petržalke, alebo 125 rodinných domov. Budova je členitá, so štukovou zlátenou výzdobou, so 425 položkami pamiatkovo hodnotných častí a detailov v interiéroch a na budove. Na porovnanie finančných objemov uvádzame sumu, investovanú na rekonštrukciu  Obecního domu v Prahe, ktorá v r. 1997 stála cca 1.760 mil. Kč.