Protikorupčný program Slovenskej filharmónie

Slovenská filharmónia, Medená 3,   816 01 Bratislava
Číslo interného riadiaceho aktu:   15/2019
Číslo spisu:   197/2019

SF   č.     15/2019

 

August 2019

Na základe Uznesenia vlády SR číslo 585/2018 z 12. decembra 2018, na ktorom bol schválený Návrh protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023, v zmysle bodu B.3. na základe posúdenia a vyhodnotenia korupčných rizík prijať rezortný protikorupčný program, v ktorom budú uvedené konkrétne protikorupčné systémové opatrenia a zverejniť ho na svojom webovom sídle

vydávam

PROTIKORUPČNÝ PROGRAM
SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE

1. Dôsledne dodržiavať transparentnosť pri realizácii zákona o verejnom obstarávaní v Slovenskej filharmónii (ďalej len „SF“).

Zodpovedný:    referent pre verejné obstarávanie

Termín:             trvalo

Súčasný stav:

- Verejné obstarávanie v prostredí SF prebieha v súlade s ustanoveniami platného zákona o verejnom obstarávaní, ďalej v súlade s pokynmi Ministerstva kultúry SR a v zmysle interného riadiaceho aktu (ďalej len „IRA“) Smernice o verejnom obstarávaní č. 2 /2019,

- všetky informácie o jednotlivých prípadoch VO sú zverejnené v súlade s platnou legislatívou na profile verejného obstarávania, ktorý obsahuje všetky zverejnené prístupné zákonom stanovené informácie súvisiace s procesom VO, viď link uverejnený na webovom sídle SF: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/608,

-   komunikácia v procese vereného obstarávania prebieha výlučne elektronicky proces je riadne zdokumentovaný,

-   pri uzatváraní zmlúv nad zákonom určený limit sa dodržiava podmienka spolupráce iba s dodávateľmi, ktorí sú uvedení v Registri partnerov verejného sektora,

-   proces prípravy a realizácie verejného obstarávania v SF je zabezpečený odborným zamestnancom v referáte verejného obstarávania v SF.

         Riziko:             (hodnotenie úrovne rizika s vážnosťou dopadu pre SF – IRA č. 12/2019

                                        ekonomická oblasť : 3. stupeň,   právna oblasť:   3. stupeň )                              3.                          

Hrozba:       porušenie postupu pri verejnom obstarávaní s následkom finančnej sankcie pre SF.

Riešenie:       uplatniť vyvoditeľnú osobnú zodpovednosť za vzniknutú škodu.

2.   Vyžadovať od zamestnancov SF pri výkone ich práce dodržiavať metodické postupy uvedené v Bezpečnostnej smernici na ochranu osobných údajov v pôsobnosti SF.

Zodpovedný: zamestnanec zodpovedný za ochranu osobných údajov v SF

Termín:           trvalo

Súčasný stav:

- v súlade s EÚ č. 2016/679 (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, SF vydala Bezpečnostnú smernicu na ochranu osobných údajov v pôsobnosti SF, IRA č. 1 /2019,

- Registratúrny poriadok a registratúrny plán SF, IRA č. 9/2016 bol novelizovaný Dodatkom č. 1 v súlade s vyhláškou MV SR č. 49/2019 Z. z.,

- pracovné zmluvy, zmluvy o umeleckých výkonoch, autorské zmluvy o dielo a licenčné zmluvy atď., sú realizované v súlade s GDPR.

Riziko:         (hodnotenie úrovne rizika s vážnosťou dopadu pre SF – IRA č. 12 /2019   2. 2. 3.

                     ekonomická oblasť: 2. stupeň, právna oblasť: 2. stupeň, etická oblasť: 3.stupeň)

Hrozba:   ohrozenie informačného systému SF nepovolanými osobami a zneužitie osobných údajov pre súkromné účely a prípadné vydieranie osôb.

Riešenie:         pravidelná kontrola funkčnosti informačného systému SF.

3. Zamedziť korupčnému správaniu zamestnancov SF vo všetkých jej útvaroch s uplatnením vyvoditeľnej osobnej zodpovednosti zamestnanca v súvislosti s prevenciou korupcie a boja proti korupcii.

Zodpovední : štatutárny zástupca SF,

                         vedúca oddelenia personálnych činností a miezd

Termín:           trvalo

Súčasný stav:

- Pracovný poriadok SF, IRA č. 9 /2019 so zákazom korupčného správania a jeho postihu ako hrubého porušenia pracovnej disciplíny,

- Etický kódex zamestnanca SF, ktorý je súčasťou Pracovného poriadku SF.

- V oblasti nakladania s majetkom štátu sú vytvorené ochranné mechanizmy:

- Smernica o správe majetku štátu SF, IRA č. 12/2015, a jej dodatky

                   - Smernica o ochrane majetku SF, IRA č. 13/2014,

- Smernica č. 26/2014 o škodovej komisii SF,

- Rokovací poriadok vyraďovacej komisie SF IRA č. 12/2015,

- Rokovací poriadok likvidačnej komisie SF     IRA č. 12/2015.

Riziko:              (hodnotenie úrovne rizika s vážnosťou dopadu pre SF – IRA č. 12/2019

                                etická oblasť: 2. stupeň)                                                                                        2.

Hrozba:            osobné zlyhanie zodpovedného zamestnanca.

Riešenie:         dodržiavať vo všetkých personálnych konaniach a konaniach pri nakladaní s majetkom štátu trvalo transparentné postupy.

4. Pri prijímaní zamestnancov do pracovného pomeru nepripustiť zvýhodnenie   príbuzných zamestnancov SF. Nepripustiť, aby boli blízki príbuzní ustanovení do funkcie bezprostrednej nadriadenosti a podriadenosti.

Zodpovední:  štatutárny zástupca SF,

      vedúca oddelenia personálnych činností a miezd

Termín:           trvalo

Súčasný stav:

- členovia hudobných telies sú prijímaní do SF na základe konkurzu v zmysle Konkurzného poriadku SF , IRA č. 34/2014 a jeho dodatkov č. 1 a č. 2.

Riziko:             (hodnotenie úrovne rizika s vážnosťou dopadu pre SF – IRA č. 12 /2019

                                 etická oblasť: 2. stupeň)                                                                                        2.

Hrozba:             osobné zlyhanie zodpovedného zamestnanca.

Riešenie:           dôsledná kontrola osobných údajov uchádzača pri jeho prijímaní na pracovnú pozíciu v SF.

5.      Zabezpečiť transparentnosť výkonu riadiacej činnosti v SF v spolupráci s odbornými poradnými orgánmi a umeleckými radami SF.

         Zodpovední:   štatutárny zástupca SF,

       sekretariát SF

Termín:           trvalo

Súčasný stav:   v SF je zavedený demokratický štýl riadenia. Kompetencie jednotlivých zamestnancov určuje Organizačný poriadok SF. GR SF pri riadiacej činnosti spolupracuje s týmito poradnými orgánmi SF: Kolégium GR SF, Umelecká rada orchestra SF, Umelecká rada SFZ a zástupcovia odborových organizácii v SF v zmysle Kolektívnej zmluvy.

Riziko:            (hodnotenie úrovne rizika s vážnosťou dopadu pre SF – IRA č. 12/2019

                                 právna oblasť: 1. stupeň,   etická oblasť: 2. stupeň)                                      1. 2.

Hrozba:          zlyhanie spolupráce zo  subjektívnych alebo objektívnych dôvodov medzi vedením organizácie a jeho poradnými orgánmi.

Riešenie:        aktualizácia interných predpisov súvisiacich so zložením Kolégia SF a Umeleckých rád SF.

6.       Zabezpečiť ochranu oznamovateľov korupčnej činnosti v SF.

         Zodpovední:  štatutárny zástupca SF,

      vedúca oddelenia personálnych činností a miezd

Termín:          trvalo

Súčasný stav: v zmysle ustanovenia zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 10, ods. 8, SF vydala interný riadiaci akt „Smernica o postupe podávania a vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti v SF“, ktorú zverejnila na webovom sídle organizácie.

Riziko:           (hodnotenie úrovne rizika s vážnosťou dopadu pre SF – IRA č. 12 /2019

                                 právna oblasť: 3. stupeň,   etická oblasť: 2. stupeň)                                 3. 2.

Hrozba:         pocit osobného ohrozenia u oznamovateľa napriek vydaným zákonom a predpisom o jeho ochrane.

Riešenie: v každom konkrétnom oznámení o protispoločenskej činnosti oznamovateľa ubezpečiť o tom, že jeho oznámenie bude vybavované anonymne, SF zabezpečí diskrétny postup aj v prípade postúpenia prípadu na ďalšie konanie orgánom činným v trestnom konaní.

7.   Dôsledne prešetriť všetky podané sťažnosti zamestnancov SF, ako aj sťažnosti od občanov SR na činnosť organizácie.

         Zodpovední:   štatutárny zástupca SF,

       zamestnanec referátu kontroly v súčinnosti s referátom právnych činností  

         Termín:            trvalo

Súčasný stav:   v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších

predpisov vydala SF „Smernicu o postupe vybavovania sťažností

                                                         a petícií v SF“, IRA č. 8/2017 .                                                                                                                          Riziko:            (hodnotenie úrovne rizika s vážnosťou dopadu pre SF – IRA č.12 /2019

                                                           právna oblasť: 2. stupeň,   etická oblasť: 2. stupeň)                                       2. 2.

Hrozba:           subjektívny pocit ohrozenia sťažovateľov vyplývajúci z  prípadnej    odplaty   osoby, na ktorú bola podaná sťažnosť.

Riešenie:          zo strany SF deklarovať každému sťažovateľovi, že vybavovanie jeho  sťažnosti bude vykonané v anonymite.

8.   Poskytnúť žiadateľovi v zákonnej lehote všetky požadované informácie v zmysle zákona o slobode informácií.

         Zodpovední: štatutárny zástupca SF,

sekretariát SF,

zamestnanec referátu kontroly v súčinnosti s referátom právnych činností

Termín:           trvalo

Súčasný stav: v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) vydala SF interný riadiaci akt IRA č. 30/2014 „Smernica o sprístupnení informácií“.

Riziko:         (hodnotenie úrovne rizika s vážnosťou dopadu pre SF – IRA č. 12 /2019 ,

                                            právna oblasť : 1. stupeň,     etická oblasť: 2. stupeň )                                1. 2.                                                                                                                                                               

Hrozba:     pri poskytovaní požadovaných informáciímôže dôjsť k neopodstatnenému predlžovaniu vybavovania žiadosti, čo môže u žiadateľa vyvolať dojem snahy o zakrývanie určitých údajov.

Riešenie:     pri poskytovaní požadovaných informácií žiadateľovi postupovať dôsledne so zásadou transparentnosti a v zmysle zákona a internej smernice, ale zároveň dbať na dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov, aby nedošlo k zverejneniu informácií, ktoré sú chránené týmto zákonom a GDPR.

9.   Protikorupčný program SF zverejniť na webovom sídle SF.

       Zodpovedný: vedúca oddelenia propagácie a styku s verejnosťou

Termín:           do 31. 8. 2019

10. Vyhodnotiť plnenie úloh vyplývajúcich z protikorupčného programu v zmysle bodu   B.3. Uznesenia vlády SR č. 585 z 12. 12. 2018 a aktualizovať tento program.

         Zodpovedný: zamestnanec za protikorupčnú politiku v SF

Termín:          každoročne do 30. júna za predchádzajúci rok

 

 

Vypracovala:     Mgr. Mária Rástocká, referát kontroly a zodpovedná zamestnankyňa za protikorupčnú politiku SF

30. 7. 2019

Spolupráca:       Ing. Darina Maxianová, riaditeľka pre ekonomiku a referát právnych činností

Gestor:               Mgr. Mária Rástocká, referát kontroly

Účinnosť:             od 15. 8. 2019

Doba platnosti:   na dobu neurčitú

Zmena interného riadiaceho aktu:   ruší sa Akčný plán boja proti korupcii P/7/2001

 

v Bratislave 15. 8. 2019

Schválil:

prof. Marian Lapšanský
generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie

Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z protikorupčného programu Slovenskej filharmónie za kalendárny rok 2019