Administratíva SF

Slovenská filharmónia
Medená 3
816 01 Bratislava
Slovenská republika

tel. 00421/2/2047 5218 – sekretariát
00421/2/2047 5315 – vrátnica
00421/2/20475233 – pokladnica SF
00421/2/2047 5218 – informácie pre verejnosť
00421/2/2047 5210 – koncertná prevádzka
fax: 00421/2/2047 5256
filharmonia@filharmonia.sk
www.filharmonia.sk

Pokladnica SF
Slovenská filharmónia – Reduta
Nám. Eugena Suchoňa 1
816 01 Bratislava
tel. 00421/2/2047 5233
vstupenky@filharmonia.sk

Generálny riaditeľ SF
Marián Turner marian.turner@filharmonia.sk
Riaditeľka pre ekonomiku
Darina Maxianová 02/20475 254 darina.maxianova@filharmonia.sk
Riaditeľ pre technickú prevádzku
Rudolf Novák 02/20475 264 rudolf.novak@filharmonia.sk
Sekretariát generálneho riaditeľa SF
Monika Kralovičová 02/20475 218 monika.kralovicova@filharmonia.sk
Dramaturg
Juraj Bubnáš 02/20475 225 juraj.bubnas@filharmonia.sk
Dramaturgička komorných cyklov a redaktorka programových bulletinov
Kristína Gotthardtová 02/20475 220 kristina.gotthardtova@filharmonia.sk
Manažérka orchestra SF
Jana Tvrdíková 02/20475 247 jana.tvrdikova@filharmonia.sk
Manažérka SFZ
Mariana Kušková 02/20475 232 mariana.kuskova@filharmonia.sk
Manažérka SKO
Tatiana Schoeferová 02/20475 248 tatiana.schoeferova@filharmonia.sk
Oddelenie marketingu a komunikácie
Stela Szittayová – vedúca 02/20475 219 stela.szittayova@filharmonia.sk
Martina Tolstova
tlačová tajomníčka
02/20475 262 martina.tolstova@filharmonia.sk
Zuzana Grébertová 02/20475 231 zuzana.grebertova@filharmonia.sk
Martina Kamenská 02/20475 230 martina.kamenska@filharmonia.sk
Renáta Špodová 02/20475 250 renata.spodova@filharmonia.sk
Blažena Rozenbergová 02/20475 288 blazena.hnatova@filharmonia.sk
Alexander Trizuljak 02/20475 208 alexander.trizuljak@filharmonia.sk
Prenájom priestorov SF
Eva Bezáková 02 /20475 222 eva.bezakova@filharmonia.sk
Monika Kralovičová  02/20475 218 monika.kralovicova@filharmonia.sk
Notový archív
Ivan Viskup 02/20475 226 ivan.viskup@filharmonia.sk
Vstupenková pokladnica 1
Katarína Kuniková 02/20475 233 vstupenky@filharmonia.sk
Vstupenková pokladnica 2
Juraj Adamuščin 02/20475 293 vstupenky.bhs@filharmonia.sk
Oddelenie finančno-rozpočtové
Ivana Fialová – vedúca 02/20475 244 ivana.fialova@filharmonia.sk
Michaela Zavičárová 02/20475 227 michaela.zavicarova@filharmonia.sk
Jana Konečná 02/20475 212 jana.konecna@filharmonia.sk
Personálno-mzdové oddelenie
Alexandra Snadíková – vedúca 02/20475 251 alexandra.snadikova@filharmonia.sk
02/20475 224
Jana Kozicová
02/20475 223 jana.kozicova@filharmonia.sk
Zodpovedná osoba GDPR gdpr@filharmonia.sk
Oddelenie účtovníctva
Ingrid Stančiaková – vedúca 02/20475 217 ingrid.stanciakova@filharmonia.sk
02/20475 244
02/20475 216
Anna Velbová 02/20475 245 anna.velbova@filharmonia.sk
Referát BOZP, PPO,CO
Jana Sabová 02/20475 221 jana.sabova@filharmonia.sk
Oddelenie správy budovy a majetku
Ondrej Dunajčan – vedúci 02/20475 236 ondrej.dunajcan@filharmonia.sk
Yvonne Klikušovská 02/20475 213 yvonne.klikusovska@filharmonia.sk
Miroslav Halinkovič 02/20475 252 miroslav.halinkovic@filharmonia.sk
Vladimír Skrutek 02/20475 252 vladimir.skrutek@filharmonia.sk
Oddelenie techniky a technológií
Václav Frkal ml. – vedúci 02/20475 234 vaclav.frkal@filharmonia.sk
Ján Králik 02/20475 311 jan.kralik@filharmonia.sk

velin@filharmonia.sk

Štefan Roth 02/20475 311 velin@filharmonia.sk
Ernest Korcsek 02/20475 311 ernest.korcsek@filharmonia.sk

velin@filharmonia.sk

Pavel Mikloš  02/20475 228 pavel.miklos@filharmonia.sk
Referát pre verejné obstarávanie
Miroslav Petrovič  02/20475 235 referat.vo@filharmonia.sk
Oddelenie audio video produkcie
Stanislav Beňačka – vedúci 02/20475 300 stanislav.benacka@filharmonia.sk
Andrej Osvald 02/20475 300 andrej.osvald@filharmonia.sk
Marek Piaček 02/20475 300 marek.piacek@filharmonia.sk
Referát kontroly
Mária Rástocká 02/ 20475 267 maria.rastocka@filharmonia.sk
Klub priateľov Slovenskej filharmónie
Vavrinec Szathmáry 02/2079 2104 vszathmary@chello.sk