Fakturačné údaje

Slovenská filharmónia
Medená 3
816 01 Bratislava

IČO: 00164704
IČ DPH: SK2020 829932

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava,
Číslo účtu IBAN:  SK95 8180 0000 0070 0007 0107

Vykonávajúca činnosť na základe zákona NR SR č. 114/2000 Z.z. o Slovenskej filharmónii