Chronológia prípravných prác na nový organ

 

Rok 2004

Slovenská filharmónia súbežne s prípravou rekonštrukcie svojej sídelnej budovy, ktorá sa mala začať v roku 2006,  mala  na základe odporúčaní odbornej organárskej verejnosti a posudkov pripraviť tiež demontáž starého koncertného organu v Koncertnej sieni SF a postaviť nový koncertný organ zodpovedajúci súčasným špičkovým umeleckým a technickým nárokom.

Pôvodný koncertný organ bol v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie inštalovaný v roku 1956. Vyrobila a dodala ho firma Rieger Kloss (Varhany Krnov, návrh Ing. Veverku) so sídlom v Krnove v dnešnej Českej republike.

Na základe žiadosti SF zo dňa 10.5.2004 vydal Krajský pamiatkový úrad ako kompetentný pamiatkový orgán rozhodnutie, ktorým schválil výmenu pôvodného koncertného organu v Redute za nový organ.

Rok 2007

Ministerstvo kultúry v postavení zriaďovateľa SF a tiež ako Centrálna obstarávacia organizácia vydalo na základe žiadosti SF dňa 10. 10. 2007 súhlas so začatím verejného obstarávania na zabezpečenie nového koncertného organu pre SF v predpokladanej hodnote zákazky vo výške 50 mil. Sk.

Generálny riaditeľ SF prof. Marian Lapšanský v novembri 2007 vymenoval členov pracovnej komisie na prípravu verejného obstarávania nového koncertného organu do koncertnej siene SF zloženú z popredných slovenských organárov, organistov, architektov, ekonómov a zástupcov pamiatkového orgánu.

Rok 2008

Predbežné oznámenie na verejné obstarávanie  predmetu zákazky „Nový koncertný organ pre Slovenskú filharmóniu v Bratislave“ pod číslom 2008/S 125 – 166550 bolo zverejnené dňa 1.7.2008 v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ.

Samotné verejné obstarávanie bolo vyhlásené zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 06. decembra 2008 v Dodatku č. 238 k Úradnému vestníku Európskej únie pod označením 2008/S 238-316472 a pod názvom SK-Bratislava: Organy a následne dňa 10. decembra 2008 vo Vestníku verejného obstarávania č. 239 pod označením 05777 – MDT.

Pri verejnom obstarávaní nového organu bola v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky zvolená metóda súťažného dialógu, nakoľko išlo o obzvlášť zložitý projekt s problematickým definovaním presných technických požiadaviek a špecifikovaním právnych a finančných podmienok na začiatku verejného obstarávania.

Rok 2009   

Na základe splnenia podmienok účasti zverejnených v oznámení bolo vyzvaných 11 uchádzačov z radu najvýznamnejších svetových organárskych firiem (z SRN, Holandska, Rakúska, Francúzska, Českej republiky a Slovinska) na predloženie I. čiastkových ponúk na uvedený predmet verejného obstarávania.

Ponuku do verejného obstarávania v lehote na predkladanie ponúk, predložilo deväť uchádzačov (z toho osem zahraničných zo SRN, Francúzska, Holandska, Slovinska, Rakúska a z Českej republiky a jeden slovenský).

Odborná komisia na výber zhotoviteľa bola zložená z významných osobností organovej hudby nielen v Slovenskej republike ako napr. prof. Dr.  Ferdinand Klinda, prof. Ján Vladimír Michalko, PhDr. Marián Alojz Mayer, Mgr. Imrich Szabó, Mgr. Art. Stanislav Šurín a z významných odborníkov na architektúru a dizajn ako napr. doc. Ing. arch. Ivan Gürtler a prizvané osoby bez práva vyhodnocovať  doc. akad. soch. Milan Lukáč, doc. PhDr. Dana Bořutová, prof. Ing. arch. Štefan Šlachta. Komisia vybrala päť uchádzačov, ktorí boli vyzvaní na predloženie čiastkových ponúk. Po troch kolách súťažného dialógu komisia odporučila uzatvoriť zmluvu s firmou Rieger Orgelbau GmbH z Rakúska, ktorej ponuku z odborného aj architektonického stanovili ako najlepšiu.

Zmluva s firmou Rieger-Orgelbau GmbH na dodanie nového organu bola uzatvorená dňa 22.12.2009 v sume 1.317.900 € bez DPH (1.568,301 EUR s DPH), s termínom dodania 22.12.2011  (vrátane intonácie a ladenia na mieste zhotovenia). Samostatne bola uzatvorená zmluva na demontáž existujúceho organu v sume 59.840 EUR bez DPH (71.209,6 EUR s DPH). (DPH platí SF v zmysle platného zákona o dani z pridanej hodnoty samozdanením.)

Roky  2010 a  2011

Bola ukončená demontáž jestvujúceho organu v Koncertnej sieni SF firmou Rieger Orgelbau dňa 19. 02. 2010. Dokumentácia o demontáži organu, vyrobeného v roku 1956 firmou Rieger Kloss v bývalej Československej republike (Opus 3210) bola predložená dňa 01. 02. 2010. Jednotlivé komponenty demontovaného organu sú dočasne prehľadne uložené v skladových priestoroch Slovenského rozhlasu.

Slovenská filharmónia intenzívne hľadá spôsob jeho ďalšieho využitia k pôvodnému účelu.  Doterajšie miesto po demontáži pôvodného organu bolo tak uvoľnené k inštalácii nového organu.

Dňa 30.11.2011 bol uzatvorený dodatok č. 1 k zmluve so zhotoviteľom, v ktorom boli spresnené dátumy inštalácie a intonovania vzhľadom na stav rekonštrukcie budovy Reduty. Tiež bola upravená cena o 18.300 EUR  z dôvodu valorizácie nákladov na mzdy, ku ktorej povinnosti bola SF zmluvne zaviazaná.

Inštalácia nového organu po jeho skontrolovaní v dielni zhotoviteľa – firmy Rieger Orgelbau z Rakúska  sa uskutočnila od 17.10. 2011 do 30.11.2011.

Rok 2012

Od januára 2012 prebiehala intonácia a ladenie organu, ktoré trvalo aj počas prevádzky v Redute do 30.4.2012.  Dňa 20. mája 2012 bol realizovaný slávnostný  inauguračný organový koncert.