11. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela

člen Svetovej federácie medzinárodných hudobných súťaží

competition.page.MemberofGBbloc

a Nadácie Alink-Argerich

Alink Argerich Foundation logo

s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Bratislava
9. – 15. september 2024

Organizátor
Slovenská filharmónia

Kontakt

Slovenská filharmónia
Kristína Gotthardtová
Medená 3, 816 01 Bratislava
Tel: + 421 2 20475 220
e-mail: kristina.gotthardtova@filharmonia.sk
www.filharmonia.sk

competition.page.hummel logo

JOHANN NEPOMUK HUMMEL

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837), rodák z Bratislavy, bol počas svojho života považovaný za jedného z najväčších skladateľov a klaviristov Európy. Študoval u Mozarta, Albrechtsbergera, Salieriho a Haydna. Ako skladateľ stojí Hummel na rozhraní dvoch epoch. Jeho dielo zahŕňa prakticky všetky významné žánre na prelome 18. a 19. storočia (s výnimkou symfónie). Ako skladateľ vynikol Hummel predovšetkým v oblasti virtuóznej klavírnej hudby. Zo štylistického hľadiska spája Hummel prvky neskorého klasicizmu (za ktorého najvýznamnejšieho reprezentanta bol vo svojej dobe považovaný) s mnohými ranoromantickými prvkami. Hummel je tak predstaviteľom štýlu, ktorý rozvíja odkaz Clementiho, Mozarta a Beethovena a zároveň predznamenáva Schuberta, Mendelssohna, Chopina, raného Liszta a Schumana.

Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela chce napomáhať aktívnemu pestovaniu odkazu tohto veľkého skladateľa a klavírneho virtuóza. Súčasne je želaním organizátorov napomôcť štartu koncertnej kariéry pozoruhodných mladých klaviristov.

INFORMÁCIE A PODMIENKY SÚŤAŽE

 1. Termín podania prihlášky je 15. júl 2024.
 2. Podpísanú prihlášku s prílohami posielajte
  a) poštou na adresu
  Medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela
  Slovenská filharmónia, Kristína Gotthardtová
  Medená 3, 816 01 Bratislava, Slovenská republika
  b) alebo naskenovaný podpísaný formulár prihlášky s prílohami elektronicky na 
e-mailové adresy:
  marek.piacek@filharmonia.sk a kristina.gotthardtova@filharmonia.sk
 3. Prílohy – k prihláške prosíme priložiť
  a) 2 fotografie (300 dpi) 9×13 or 10×15 cm vhodnú na tlačovú reprodukciu
  b) 
  doklad o poukázaní zápisného poplatku vo výške 50 EUR
  na účet (platí len pre slovenských záujemcov):
  Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava
  Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava,
  Číslo účtu IBAN:  SK95 8180 0000 0070 0007 0107
  Variabilný symbol: (dátum narodenia vo formáte ddmmrrrr)
  Slovenská filharmónia sa ako usporiadateľ súťaže rozhodla vyjsť v ústrety záujemcom, poplatok za účasť je znížený na 50 EUR. Prihlásení súťažiaci, ktorí zaplatili poplatok vo výške 70 EUR dostanú pri príchode do Bratislavy časť účastníckeho poplatku späť.
 4. Repertoár uvedený v prihláške je záväzný. 
 5. Súťaž sa uskutoční v troch kolách. Do II. kola postúpi najviac 12 súťažiacich, III. kolo absolvujú 3 súťažiaci.
 6. Poradie súťažiacich sa určí žrebovaním 8. septembra 2024 o 18.00, ktoré prebehne v priestoroch Slovenskej filharmónie (Medená 3, Bratislava). V prípade neprítomnosti súťažiaceho žrebuje za neho pracovník sekretariátu súťaže. 
 7. Sekretariát v budove Slovenskej filharmónie (Medená 3, Bratislava) bude sprístupnený 8. septembra 2024 od 12.00 hod.
 8. Všetky kolá budú streamované a k dispozícii na adrese stream.filharmonia.sk.

PODMIENKY SÚŤAŽE

 1. Na súťaži sa môžu zúčastniť klaviristi všetkých národností narodení po 7. septembri 1994
 2. Pred otvorením súťaže preukáže kandidát totožnosť a vek.
 3. Celý program s výnimkou Kvinteta J. N. Hummela musia účastníci hrať spamäti. V prípade vysokého počtu účastníkov je porota oprávnená skrátiť program I. kola.
 4. Pre 11. ročník medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela sú vypísané tieto hlavné ceny:
  1. cena Národnej Banky Slovenska 6.000 Eur (a tri koncerty v Slovenskej filharmónii),
  2. cena 4.000 Eur,
  3. cena 2.000 Eur.
  Držitelia hlavných cien získajú súčasne titul laureáta súťaže. Porota môže udeliť i ďalšie osobitné ceny.
 5. Výsledky budú verejne vyhlásené po finále súťaže 15. septembra 2024 spolu so slávnostným odovzdávaním cien. Rozhodnutie poroty je konečné.
 6. Porota má právo neudeliť alebo zlúčiť ceny, okrem 1. ceny, ktorá je nedeliteľná.
 7. Súťažiaci súhlasí, že jeho vystúpenia budú zaznamenávané rozhlasom a televíziou a prenášané cez internet. Záznamy môžu byť použité k propagácii súťaže a jej laureátov na nekomerčnej báze.
 8. Súťažné vystúpenia sú neanonymné a prístupné verejnosti.
 9. Súťažiaci majú možnosť požiadať sekretariát súťaže o rezerváciu ubytovania.

POŽADOVANÝ REPERTOÁR

I. kolo súťaže

a) jedna sonáta W. A. Mozarta
b) jedna etuda J. N. Hummela
c) jedna etuda F. Chopina z op. 10 (s výnimkou č. 3 a č. 6) alebo z op. 25 (s výnimkou č. 7)
d) jedna etuda F. Liszta alebo A. N. Skriabina alebo S. Rachmaninova alebo C. Debussyho
Časový limit 1. kola – 25 minút

II. kolo súťaže

Recitál zložený z diel najmenej dvoch štýlových období, zahŕňajúci významné dielo z obdobia romantizmu. Nesmie sa opakovať skladba z predchádzajúceho kola.
Časový limit 2. kola – min. 50, max. 60 minút.

III. kolo súťaže

a) J. N. Hummel: Klavírne kvinteto es mol, op. 87
b) jeden z nasledovných koncertov pre klavír a orchester:
W. A. Mozart – č. 20 d mol, KV 466; č. 25 C dur, KV 503; č. 27. B dur, KV 595
L. van Beethoven – č. 1 C dur, op. 15; č. 2 B dur, op. 19
J. N. Hummel – č. 2 a mol, op. 85

POROTA


Predseda
Pavel Gililov 
Nemecko

Členovia
Marian Lapšanský Slovensko
Peter Pažický Slovensko
Martin Kasík Česko
Leonel Morales Španielsko
Yaara Tal Izrael
Jingge Yan Čína

PRIHLÁŠKA

11. ročník – prihláška na stiahnutie [PDF]