Ponuka prebytočného majetku

Správca majetku štátu Slovenská filharmónia,
Medená 3, 816 01 Bratislava

v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na predaj prebytočný hnuteľný majetok štátu:

  1. klavír PIANÍNO PETROF/model 112, rok výroby 1967,
    minimálne za všeobecnú hodnotu podľa znaleckého posudku vo výške 160,00 €;
  2. klavír PIANÍNO PETROF/model 112, rok výroby 1976,
    minimálne za všeobecnú hodnotu podľa znaleckého posudku vo výške 220,00 .

Cenové ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou doručte do 13.08. 2018 v zalepenej obálke s označením „Cenová ponuka klavír PIANÍNO č. 1, príp. č. 2 – neotvárať!“ na adresu: Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Kritérium pre uzatvorenie kúpnej zmluvy je najvyššia cenová ponuka. Bližšie informácie, termín obhliadky – na tel. č. 0903 448 519.
Slovenská filharmónia si vyhradzuje právo pri nedodržaní podmienok neprijať ani jednu ponuku.