Nezaradené


Koncert pri príležitosti inaugurácie nového čembala Slovenskej filharmónie z dielne Petra Šefla

Willi-Barbara-05Richard-Prochazka

V nedeľu 24. marca pokračuje v Malej sále Slovenskej filharmónie cyklus Slovenského komorného orchestra. Koncert sa koná  pri príležitosti inaugurácie nového čembala Slovenskej filharmónie z dielne Jan Bečička & Stanislav Hüttl & Petr Šefl. Nástroj je  postavený podľa originálu flámskeho dvojmanuálového čembala Joannesa Ruckersa, Antverpy 1616. Čítať viac…


Nedeľné popoludnie v REDUTE

Slovak-Chamber-Orchestra-2-jan-f-lukas

V nedeľu 25. novembra pozývame všetkých priaznivcov Slovenského komorného orchestra /um. vedúci Ewald Danel/ do Malej sály Slovenskej filharmónie. Uskutoční sa tu úvodný  koncert cyklu SKO, na ktorom ako sólista vystúpi slovenský violončelista žijúci v Japonsku Ľudovít Kanta. Čítať viac…


Ponuka prebytočného majetku

Správca majetku štátu Slovenská filharmónia,
Medená 3, 816 01 Bratislava

v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na predaj prebytočný hnuteľný majetok štátu:

  1. klavír PIANÍNO PETROF/model 112, rok výroby 1967,
    minimálne za všeobecnú hodnotu podľa znaleckého posudku vo výške 160,00 €;
  2. klavír PIANÍNO PETROF/model 112, rok výroby 1976,
    minimálne za všeobecnú hodnotu podľa znaleckého posudku vo výške 220,00 .

Cenové ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou doručte do 13.08. 2018 v zalepenej obálke s označením „Cenová ponuka klavír PIANÍNO č. 1, príp. č. 2 – neotvárať!“ na adresu: Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Kritérium pre uzatvorenie kúpnej zmluvy je najvyššia cenová ponuka. Bližšie informácie, termín obhliadky – na tel. č. 0903 448 519.
Slovenská filharmónia si vyhradzuje právo pri nedodržaní podmienok neprijať ani jednu ponuku.


Ďakujeme

Ďakujeme, že s nami zostávate v kontakte

SF_logo_vedla-seba


Informácia o spracovaní osobných údajov (GDPR)

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon“) spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok:

Prevádzkovateľ: Slovenská filharmónia so sídlom Medená 3, 816 01 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia GDPR; kontaktné údaje na zodpovednú osobu: e-mail: gdpr@filharmonia.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa s označením „ZODPOVEDNÁ OSOBA GDPR“.

Prihlásením sa prostredníctvom Kontaktného formulára prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje za účelom:

- zasielania noviniek a tlačových správ ku koncertom Slovenskej filharmónie

- zasielania zmien pri organizácii koncertov

- zasielania ponúk vstupeniek na koncerty

Osobné údaje budú spracúvané formou vedenia v evidencii adresátov elektronickej pošty a v rozsahu meno, priezvisko, adresa elektronickej pošty. Prevádzkovateľ bude spracúvať a využívať osobné údaje po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať a to zaslaním oznámenia o odvolaní na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo alebo kliknutím na odkaz “Odhlásiť sa” v zaslanom newsletteri či informačnom oznámení.

Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona

Právo na prístup
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie
Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať
Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.   V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním
Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Skutočnosť, či sú vaše osobné údaje spracúvané prostredníctvom týchto spracovateľských operácií si overte v príslušnej sekcii, podľa účelu spracúvania.

Právo podať sťažnosť
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.


Nedeľný koncert v Redute

nedeľu 26. novembra pokračuje v Malej sále Slovenskej filharmónie cyklus SKO.  Slovenský komorný orchester uvedie v nedeľné popoludnie Sláčikové kvarteto č. 14 d mol, D 810 Smrť a dievča (orchestrácia: Gustav Mahler) Franza Schuberta.                                        Na prelome 19. a 20. storočia bolo bežnou praxou, že skladatelia a dirigenti robili transkripcie obľúbených diel komornej hudby pre väčšie obsadenie. Gustav Mahler pripravil behom svojho života detailné inštrukcie, ako by sa mohlo Schubertovo Sláčikové kvarteto d mol transkribovať pre sláčikový orchester. Na programe je aj Suita pre husle a orchester Milému pánovi Bachovi k narodeninám Petra Breinera. Koncert sa začne o 16.00 h.