Till Fellner, klavír

Klavírny recitál III – Till Fellner


21. 3. 2017 (Utorok) o 19:00, K Klavír, klaviristi
Malá sála SF,
Cena: 10 €
Till Fellner klavír
Johann Sebastian Bach
Franz Schubert
Franz Liszt
Arnold Schönberg
Robert Schumann  
Tri Prelúdiá a fúgy z Temperovaného klavíra II
Moments musicaux, op. 94, D 780
Nuages gris (Šedé mraky), S. 199
Šesť malých klavírnych skladieb, op. 19
Humoreska B dur, op. 20

Cyklus Johanna Sebastiana Bacha Temperovaný klavír je jedným zo symbolov ľudskej tvorivosti. 48 prelúdií a fúg je kľúčovým opusom z hľadiska interpretácie aj kompozície v náročnom polyfonickom prostredí. V tvorbe Franza Schuberta sa začali uvoľňovať nové energie sentimentality, bôľu, nostalgie, skepsy. Klavírne Moments musicaux takisto avizujú tieto premeny vo vnímaní funkčnosti hudby v živote človeka. Programová skladba Franza Liszta Šedé mraky sa vyznačuje strašidelnou atmosférou a patrí k jeho najavantgardnejším dielam. Jej bezútešný výraz býva interpretovaný aj ako výraz skladateľových zdravotných problémov v období vzniku diela. Šesť malých klavírnych skladieb skomponoval Arnold Schönberg v tvorivom ošiali takmer v jeden deň. Napriek rozsahu len niekoľkých taktov je ich charakteristickou črtou mimoriadna výrazová koncentrácia. Ako inšpiračný zdroj Humoresky B dur udával Robert Schumann humor Jeana Paula, hoci dodnes neboli v tomto diele identifikované žiadne priame programové väzby k dielu nemeckého spisovateľa.