Julia Gertseva

Beethoven, Stravinsky


11. 3. 2016 (Piatok) o 19:00, E Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
mužská časť
Juraj Valčuha dirigent
Julia Gertseva Jokasta
Jan Vacík
Oidipus
Gustáv Beláček Creon posol
Martin Gurbaľ Teiresias
Ondrej Šaling pastier
Juraj Kukura rozprávač

Ludwig van Beethoven
Igor Stravinskij
Symfónia č. 6 F dur, op. 68 Pastorálna
Oidipus Rex

6. symfónia Ludwiga van Beethovena je jedným z diel, akými nemecký skladateľ anticipoval budúcnosť. Prepojil mimohudobné zážitky s dokonalou štruktúrou symfonického cyklu. Igor Stravinsky mal v scénickom oratóriu Oidipus Rex za cieľ nadviazať kontakt na antické divadlo. Išlo o jeden z prvých pokusov riešiť situáciu v oblasti hudobného divadla 20. storočia touto metódou.