Plán boja proti korupcii

Vyhodnotenie  plnenia  úloh,  ktoré vyplývajú z Akčného plánu boja proti korupcii v SF za rok 2017

1.)    Všetky oznámenia o verejnom obstarávaní (predbežné oznámenia, oznámenia o vyhlásení metódy, oznámenie o výsledku verejného obstarávania), ktoré sú publikované vo Vestníku Úradu verejného obstarávania, zverejniť aj na internetovej stránke organizácie.
Zodpovedný: referent pre verejné obstarávanie
Termín:  trvale
Úloha sa priebežne plní.

2.)  Na internetovej stránke SF uverejniť odkaz na Smernicu rezortu kultúry SR o verejnom obstarávaní.
Zodpovední: vedúca oddelenia propagácie a styku s verejnosťou, referent pre verejné obstarávanie
Termín: pri zverejnení novej stránky
Úloha splnená.

3.)  Akčný plán boja proti korupcii zverejniť na internetovej stránke SF.
Zodpovedný: vedúca oddelenia propagácie a styku s verejnosťou
Termín: ihneď
Úloha splnená.

4.)   Pri prijímaní zamestnancov do pracovného pomeru nepripustiť zvýhodňovanie príbuzných zamestnancov SF. Nepripustiť, aby boli blízki príbuzní ustanovení do funkcií bezprostrednej nadriadenosti a podriadenosti.
Zodpovední: generálny riaditeľ, vedúca oddelenia personálnych činností a miezd
Termín: trvale
Úloha sa plní.  Členovia hudobných telies sa prijímajú na základe konkurzov v súlade s Konkurzným poriadkom SF a jeho Dodatku č.1. a Dodatku č.2.

5.)   Do Pracovného poriadku SF zapracovať zákaz korupčného správania sa so záverom kvalifikovania a postihu ako hrubého porušenia pracovnej disciplíny.
Zodpovední: generálny riaditeľ, riaditeľka pre ekonomiku v spolupráci so zástupcami odborov
Termín: v čase vypracúvania zmien pracovného poriadku
Úloha splnená.  Zákaz korupčného správania je zapracovaný v Etickom kódexe zamestnanca SF, ktorý je súčasťou Pracovného poriadku SF č.19/2014 s účinnosťou: od 01. 09.  2014 a aj jeho novelizácie pod č. IRA 41/2014, ktorý nadobudol účinnosť : od 01. 01. 2015.
SF v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, § 11 a § 12 vypracovala interný riadiaci akt – Smernicu o postupe podávania a vybavovania podnetov oznamujúcich korupčnú a protispoločenskú činnosť v SF, ktorá nadobudla účinnosť : od 01. 07.  2015.

6.)   Vykonávať pravidelné vyhodnotenia plnenia úloh, ktoré vyplývajú z tohto Akčného plánu a výsledky zverejniť na internetovej stránke SF.
Zodpovední: referát kontroly, vedúca oddelenia propagácie a styku s verejnosťou
Termín: do 31. 01. nasledujúceho roka
Úloha splnená.  Plnenie úloh bolo vyhodnotené a výsledky budú zverejnené v stanovenom termíne.

Vypracovala : Mgr. Mária Rástocká, referát kontroly

Bratislava, 04.01.2018

prof. Marian Lapšanský

generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie

Príkaz generálneho riaditeľa SF č.  7 / 2001 K stiahnutiu