Konkurz do Slovenského komorného orchestra

91 SKO fotografovanie 05 05 2017 © jan.f.lukas

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do Slovenského komorného orchestra na miesto huslistu SKO

s nástupnou mzdou 650 € až 870 € (podľa dĺžky odbornej praxe).

Konkurz sa uskutoční v Malej sále Slovenskej filharmónie, Medená 3, 816 01 Bratislava

dňa 20.06.2019 (štvrtok) o 09.00 hod.


Požadované vzdelanie: VŠ príslušného smeru.

Podrobné podmienky konkurzu sú uverejnené na internetovej stránke www.filharmonia.sk, viď nižšie.
Prihláseným uchádzačom bude pozvánka na konkurz a notový materiál zaslané e-mailom (na požiadanie poštou).

Prihlášky so stručným životopisom a umeleckým profilom zasielajte e-mailom na adresu kristina.szenasiova@filharmonia.sk  alebo písomne do 6. 06. 2019 na adresu:

Slovenská filharmónia
Medená 3
816 01 BratislavaPodmienky
konkurznej hry uchádzačov na miesto
huslistu v Slovenskom komornom orchestri

1)   J. S. Bach: pomalá časť jednej zo sonát a partít pre sólové husle BWV 1001 – 1006

2)  W. A. Mozart: 1. časť jedného z uvedených husľových koncertov s kadenciou

G dur KV 216
D dur KV 218
A dur KV 219

3) 1. časť z husľového koncertu obdobia romantizmu alebo porovnateľná koncertantná skladba

4)  Vybrané miesta z orchestrálnych partov.

Hra spamäti nie je potrebná.

Klavírny sprievod zabezpečí SF. Uchádzač si môže na svoje náklady zabezpečiť klavírny sprievod aj sám.

Na miesto huslistu SKO kliknite na odkaz k stiahnutiu kópie notového materiálu.