Prehrávka do Slovenskej filharmónie

SF Vyber sláčikových nástrojov © Photo A. Trizuljak_6

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje prehrávku do orchestra Slovenská filharmónia

– na miesto tutti hráča v skupine huslí – umelecká výpomoc za neobsadené miesto

s termínom nástupu ihneď

s nástupnou mzdou 1 000 € až 1200 € (podľa dĺžky odbornej praxe).


Prehrávka sa uskutoční v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, Medená 3, 816 01 Bratislava

dňa 10.11.2021 (streda) o 13.00 hod.

Požadované vzdelanie: absolutórium alebo VŠ príslušného smeru.

Podrobné podmienky konkurzu sú uverejnené na internetovej stránke www.filharmonia.sk.
Prihláseným uchádzačom bude pozvánka na konkurz a notový materiál zaslané e-mailom.

Prihlášky so stručným životopisom a umeleckým profilom zasielajte e-mailom na adresu alexandra.snadikova@filharmonia.sk do 05. 11. 2021.

Uchádzači si môžu na svoje náklady zabezpečiť vlastný klavírny sprievod.

prof. Marian Lapšanský
generálny riaditeľ Slovenskej filharmóniePodmienky
prehrávky na miesto
tutti hráča v skupine huslí – umelecká výpomoc za neobsadené miesto

W. A. Mozart: 1. časť husľového koncertu s kadenciou (KV 216, KV 218, KV 219)

Orchestrálne party
R. Strauss          Don Juan
W. A. Mozart    Symfónia č. 39 – 4. časť
B. Smetana       Predaná nevesta

Pre pozíciu tutti hráča v skupine huslí kliknite na odkaz k stiahnutiu kópie notového materiálu.