Ponuka prebytočného majetku

Správca majetku štátu Slovenská filharmónia,
Medená 3, 816 01 Bratislava

v súlade so zákonom č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na predaj neupotrebiteľný majetok štátu:

osobné motorové vozidlo Opel Astra Caravan 1.4 16V Twinport, rok výroby 2007, palivo benzín, farba strieborná metalíza svetlá.
Vozidlo je nepojazdné, jeho technický stav zodpovedá dobe prevádzky (9 rokov) a počtu najazdených 122 881 km.
Bližšie informácie na tel. č. 0903 448 517.
Minimálna cena s DPH 569,00 €.
Cenové ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou zasielajte do 30.01. 2017 v zalepenej obálke s označením „Osobitné ponukové konanie – neotvárať“ na adresu: Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava.

Slovenská filharmónia si vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie a neprijať ani jednu ponuku.

v Bratislave 16. 01. 2017