Štatút

Slovenská filharmónia ako príspevková organizácia je právnická osoba štátu zapojená do štátneho rozpočtu príspevkom a odvodom. Vnútornú štruktúru SF určuje Štatút Slovenskej filharmónie a Dodatok č. 1 k Štatútu Slovenskej filharmónie, schválený MK.
Zriaďovateľskú funkciu k Slovenskej filharmónii vykonáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.