Prehľad predpisov

Prehľad predpisov:

Zákony:

 • č.114/2000 Z.z. o Slovenskej filharmónii, ktorým sa ruší zákon č. 13/1949 Zb. o SF,
 • č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon, účinnosť od 01.01.2016,
 • č. 103/2014 Z.z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov – účinnosť od 01.07. 2014

Všeobecné zákony:

 • č.311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 • č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách  verejnej správy v znení neskorších predpisov,
 • č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • č.291/2002 Z.z. o štátnej pokladnici v znení neskorších predpisov,
 • č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
 • č.13/1993 Z.z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov,
 • č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení nesk.predpisov,
 • č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov
 • č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov,
 • č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,
 • č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení nesk.predpisov,
 • č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
 • č.212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel, v znení neskorších predpisov,
 • č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • č.462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v znení neskorších predpisov,
 • č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v znení neskorších predpisov,
 • č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • č.270/1995 Z.z.  o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 • č.96/1991 Z.z. o verejných kultúrnych podujatiach,
 • č.395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov,
 • č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 • č.650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • č.580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov,
 • č.50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov,
 • č.241/2001 Z.z. o utajovaných skutočnostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
 • č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,
 • č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • č.10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov,
 • č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
 • č.18/1996   Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov,
 • č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
 • č.8/2009 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení nesk.predpisov,
 • č.582/2004 z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
 • č.82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov,
 • č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • č.126/2006 o verejnom zdravotníctve v znení neskorších predpisov.
 • č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 • č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z.z. a jeho novelizácie v znení zákona č. 112/2010 Z.z.
 • č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • č. 129/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19