Organizačné členenie Slovenskej filharmónie

Generálny riaditeľ prof. Marian Lapšanský
Riaditeľ pre ekonomiku Ing. Darina Maxianová
Riaditeľ pre technickú prevádzku Ing. Rudolf Novák
Dramaturg PhDr. Ivan Marton
Predseda Umeleckej rady Mgr. Albert Hrubovčák

Slovenská filharmónia sa člení na tieto úseky a organizačné útvary:

Úsek priamo riadený generálnym riaditeľom SF 

Umelecké zložky 

Slovenská filharmónia (orchester) (OSF)
Slovenský filharmonický zbor (SFZ)
Komorné teleso – Slovenský komorný orchester (SKO)
Dramaturgia
Manažment OSF, SFZ, SKO
Manažment Bratislavských hudobných slávností (BHS)
Notový archív

Neumelecké zložky

Sekretariát generálneho riaditeľa SF
Oddelenie personálnych činností a miezd
Oddelenie propagácie a styku s verejnosťou
Referát právnych činností
Referát kontroly
Referát CO, BOZP a PPO
Referát pre verejné obstarávanie
Dokumentácia

Ekonomický úsek riadený riaditeľom pre ekonomiku

Oddelenie finančno-rozpočtové
Oddelenie účtovníctva
Referát prevádzky a služieb

Technický úsek  riadený riaditeľom pre technickú prevádzku

Oddelenie techniky a technológií
Oddelenie správy budovy a majetku
Oddelenie zvukovej, svetelnej techniky a nahrávania

Organizačný poriadok Slovenskej filharmónie: [na stiahnutie]

Organizačná schéma Slovenskej filharmónie: [na stiahnutie]