8. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela

člen Svetovej federácie medzinárodných hudobných súťaží

competition.page.MemberofGBbloc

a Nadácie Alink-Argerich

competition.page.Logo-AAF-Inverted-for-web

s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Bratislava

14. – 20. september 2014

Organizátor
Slovenská filharmónia

Spoluorganizátori
Vysoká škola múzických umení
Konzervatórium Bratislava

Prezident
Prof. Marian Lapšanský

Kontakt
Slovenská filharmónia
Slávka Ferencová
Medená 3, 816 01 Bratislava
Tel: + (421) 2 20475 266, Fax.: + (421) 2 20475 256
e-mail: ferencova@filharmonia.sk
www.filharmonia.sk

competition.page.hummel logo

JOHANN NEPOMUK HUMMEL

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837), rodák z Bratislavy, bol počas svojho života považovaný za jedného z najväčších skladateľov a klaviristov Európy.  Študoval u Mozarta, Albrechtsbergera, Salieriho a Haydna. Ako skladateľ stojí Hummel na rozhraní dvoch epoch. Jeho dielo zahŕňa prakticky všetky významné žánre na prelome 18. a 19. storočia (s výnimkou symfónie). Ako skladateľ vynikol Hummel predovšetkým v oblasti virtuóznej klavírnej hudby. Zo štylistického hľadiska spája Hummel prvky neskorého klasicizmu (za ktorého najvýznamnejšieho reprezentanta bol vo svojej dobe považovaný) s mnohými ranoromantickými prvkami. Hummel je tak predstaviteľom štýlu, ktorý rozvíja odkaz Clementiho, Mozarta a Beethovena a zároveň predznamenáva Schuberta, Mendelssohna, Chopina, raného Liszta a Schumana.

Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela chce napomáhať aktívnemu pestovaniu odkazu tohto veľkého skladateľa a klavírneho virtuóza. Súčasne je želaním organizátorov napomôcť štartu koncertnej kariéry pozoruhodných mladých klaviristov.

 

PODMIENKY SÚŤAŽE

 1. PODMIENKY SÚŤAŽE
  1. Na súťaži sa môžu zúčastniť klaviristi všetkých národností narodení po 14. septembri 1982.
  2. Kandidáti sa prihlásia najneskôr do 15. júla 2014 (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke) na adrese:
   Slovenská filharmónia, Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela
   Slávka Ferencová
   Medená 3
   816 01 Bratislava
  1. K prihláške prosíme pripojiť:
   1. 2 fotografie (300 dpi)  formátu 10×15 alebo 9×13 cm (vhodné na reprodukciu)
   2. doklad o poukázaní zápisného poplatku vo výške 70 Eur (platí len pre slovenských záujemcov) na účet Slovenskej filharmónie:
    Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava, Číslo účtu: 7000070107/8180, Variabilný symbol: (dátum narodenia) ddmmrrrr
    spolu s týmito dokladmi sa prihláška stáva platnou.
 1. Pred otvorením súťaže preukáže kandidát totožnosť a vek.
 2. Poradie súťažiacich sa určuje losovaním dňa 13. septembra 2014. V prípade neprítomnosti súťažiaceho losuje za neho pracovník Sekretariátu súťaže.
 3. Súťaž sa uskutoční v troch kolách. Do II .kola postúpi najviac 14 súťažiacich, III. kolo absolvujú 3 súťažiaci.
 4. Repertoár uvedený v prihláške je záväzný.
 5. Celý program s výnimkou Hummelovho Kvinteta sa musí hrať spamäti. V prípade vysokého počtu účastníkov je porota oprávnená skrátiť program I. kola.
 6. Pre 8. ročník medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela sú vypísané tieto hlavné ceny: 1. cena 4.000,- Eur (a tri koncerty v SR), 2. cena 3.000,-Eur, 3. cena 2.000,-Eur. Držitelia hlavných cien získajú súčasne titul laureáta súťaže. Porota môže udeliť i ďalšie osobitné ceny vypísané spoluusporiadateľmi a sponzormi.
 7. Výsledky budú verejnevyhlásené po finále súťaže 20. septembra 2014 spolu so slávnostným odovzdávaním cien. Rozhodnutie poroty je konečné.
 8. Porota má práve neudeliť alebo zlúčiť ceny. 1. cena je nedeliteľná.
 9. Súťažiaci súhlasí, že jeho vystúpenia budú zaznamenávané rozhlasom a televíziou a prenášané cez internet. Záznamy môžu byť použité k propagácii súťaže a jej laureátov na nekomerčnej báze.
 10. Súťažné vystúpenia sú neanonymné a prístupné verejnosti.
 11. Súťažiaci majú možnosť požiadať Sekretariát súťaže o rezerváciu ubytovania.

POŽADOVANÝ REPERTOÁR

I. kolo súťaže
a)  jedna sonáta J. Haydna alebo W. A. Mozarta
b)  jedna etuda J. N. Hummela
c)  jedna etuda  F. Chopina
d)  jedna etuda F. Liszta (jedna etuda z Etudes d´execution transcendante resp. z Grandes études de Paganini)
e)  jedna etuda iného autora podľa vlastného výberu. Nesmú sa opakovať predchádzajúci autor

II. kolo súťaže
Recitál zložený z diel najmenej dvoch štýlových období. Nesmie sa opakovať skladba z predchádzajúceho kola. Časový limit II. kola – min. 50, max. 60 minút.

III. kolo súťaže
a) J. N. Hummel: Klavírne kvinteto es mol, op. 87
b)  jeden z nasledovných koncertov:
W. A. Mozart – F dur KV 459, Es dur KV 482, C dur KV 503, B dur KV 595
L. van Beethoven: C dur op. 15, c mol op. 37, G dur op. 58
F. Chopin: e mol op. 11, f mol op. 21
J. N. Hummel: a mol op. 85

POROTA


Predseda

Pavel Gililov, Nemecko

Členovia

Andrew Brownell, Spojené štáty americké
Siavush Gadjiev, Taliansko
Hae Won Chang, Južná Kórea
Martin KasíkČeská republika
Marian LapšanskýSlovenská republika
Marcel Štefko, Slovenská republika

LAUREÁTI

1. cena:
Su Yeon KIM (Južná Kórea)
2. cena:
Agapi TRIANTAFYLLIDI  (Grécko)
3. cena:
Michael DAVIDOV (Španielsko/Izrael))
Zvláštnu cenu firmy Petronius pre najlepšieho slovenského účastníka získal Norbert DANIŠ.

Fotogaléria Laureátov Medzinárodnej Hummelovej klavírnej súťaže , foto Valéria Zacharová

Prihláška

ARCHÍV

3. ročník – 1996 – Laureáti

 1. cena – Tao Chang, Čína
 2. cena – Paolo Wolfgango, Cremonte, Taliansko
 3. cena – Megumi Ito, Japonsko

2. ročník – 1993 – Laureáti

 1. cena – neudelená
 2. cena + Cena Hudobného fondu:
  – Marcel Štefko, Slovenská republika
  Tomáš Nemec, Slovenská republika
 3. cena:
  – Petra Matějová, Česká republika
  –  Jevgenij Morozov, Ukrajina

1. ročník – 1991 – Laureáti

 1. cena – neudelená
 2. cena – Jana Nagy-Juhász, Slovenská republika
 3. cena:
  – Jitka Čechová, Česká republika
  Nataliya Kislenko, Rusko