9. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela

člen Svetovej federácie medzinárodných hudobných súťaží

competition.page.MemberofGBbloc

a Nadácie Alink-Argerich

competition.page.Logo-AAF-Inverted-for-web

s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Bratislava
18. – 23. september 2017

Organizátori
Slovenská filharmónia

Prezident
Prof. Marian Lapšanský

Kontakt
Slovenská filharmónia
Slávka Ferencová
Medená 3, 816 01 Bratislava
Tel: + (421) 910 904 423, Fax.: + (421) 2 20475 256
e-mail: slavka.ferencova@hc.sk
www.filharmonia.sk

competition.page.hummel logo

JOHANN NEPOMUK HUMMEL

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837), rodák z Bratislavy, bol počas svojho života považovaný za jedného z najväčších skladateľov a klaviristov Európy. Študoval u Mozarta, Albrechtsbergera, Salieriho a Haydna. Ako skladateľ stojí Hummel na rozhraní dvoch epoch. Jeho dielo zahŕňa prakticky všetky významné žánre na prelome 18. a 19. storočia (s výnimkou symfónie). Ako skladateľ vynikol Hummel predovšetkým v oblasti virtuóznej klavírnej hudby. Zo štylistického hľadiska spája Hummel prvky neskorého klasicizmu (za ktorého najvýznamnejšieho reprezentanta bol vo svojej dobe považovaný) s mnohými ranoromantickými prvkami. Hummel je tak predstaviteľom štýlu, ktorý rozvíja odkaz Clementiho, Mozarta a Beethovena a zároveň predznamenáva Schuberta, Mendelssohna, Chopina, raného Liszta a Schumana.

Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela chce napomáhať aktívnemu pestovaniu odkazu tohto veľkého skladateľa a klavírneho virtuóza. Súčasne je želaním organizátorov napomôcť štartu koncertnej kariéry pozoruhodných mladých klaviristov.

PODMIENKY SÚŤAŽE

 1. PODMIENKY SÚŤAŽE
  1. Na súťaži sa môžu zúčastniť klaviristi všetkých národností narodení po 18. septembri 1985.
  2. kandidáti sa prihlásia najneskôr do 31. mája 2017 (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke) na adrese:
   Slovenská filharmónia, Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela, Slávka Ferencová, Medená 3, 816 01 Bratislava
  1. K prihláške prosíme pripojiť:
   1. 2 fotografie (300 dpi) formátu 10×15 alebo 9×13 cm (vhodné na reprodukciu)
   2. doklad o poukázaní zápisného poplatku vo výške 70 Eur (platí len pre slovenských záujemcov) na účet:
    Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava,
    Číslo účtu: 7000070107/8180,
    Variabilný symbol: (dátum narodenia) ddmmrrrr

    spolu s týmito dokladmi sa prihláška stáva platnou.
 1. Pred otvorením súťaže preukáže kandidát totožnosť a vek.
 2. Poradie súťažiacich sa určuje losovaním dňa 17. septembra 2017. V prípade neprítomnosti súťažiaceho losuje za neho pracovník Sekretariátu súťaže.
 3. Súťaž sa uskutoční v troch kolách. Do II .kola postúpi najviac 10 súťažiacich, III. kolo absolvujú 3 súťažiaci.
 4. Repertoár uvedený v prihláške je záväzný.
 5. Celý program s výnimkou Hummelovho Septeta sa musí hrať spamäti. V prípade vysokého počtu účastníkov je porota oprávnená skrátiť program I. kola.
 6. Pre 9. ročník medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela sú vypísané tieto hlavné ceny: 1. cena 5.000,- Eur (a tri koncerty v Slovenskej republike), 2. cena 3.000,-Eur, 3. cena 2.000,-Eur. Držitelia hlavných cien získajú súčasne titul laureáta súťaže. Porota môže udeliť i ďalšie osobitné ceny vypísané spoluusporiadateľmi a sponzormi.
 7. Výsledky budú verejne vyhlásené po finále súťaže 23. septembra 2017 spolu so slávnostným odovzdávaním cien. Rozhodnutie poroty je konečné.
 8. Porota má právo neudeliť alebo zlúčiť ceny, okrem 1. ceny, ktorá je nedeliteľná.
 9. Súťažiaci súhlasí, že jeho vystúpenia budú zaznamenávané rozhlasom a televíziou a prenášané cez internet. Záznamy môžu byť použité k propagácii súťaže a jej laureátov na nekomerčnej báze.
 10. Súťažné vystúpenia sú neanonymné a prístupné verejnosti.
 11. Súťažiaci majú možnosť požiadať Sekretariát súťaže o rezerváciu ubytovania.

POŽADOVANÝ REPERTOÁR

I. kolo súťaže
a) jedna sonáta W. A. Mozarta
b) jedna etuda J. N. Hummela
c) jedna etuda F. Chopina
d) jedna etuda F. Liszta alebo A. Skrjabina alebo S. Rachmaninova

II. kolo súťaže
Recitál zložený z diel najmenej dvoch štýlových období. Nesmie sa opakovať skladba z predchádzajúceho kola. Časový limit II. kola – 45 minút.

III. kolo súťaže
a) J. N. Hummel: Klavírny septet d mol, op. 74
b) jeden z nasledovných koncertov:

W. A. Mozart – F dur KV 459, Es dur KV 482, C dur KV 503, B dur KV 595
L. van Beethoven: C dur op. 15, c mol op. 37, G dur op. 58
F. Mendelssohn Bartholdy: g mol, op. 25, d mol, op. 40
J. N. Hummel: a mol op. 85

POROTA


Predseda
Pavel Gililov 
Nemecko

Členovia
Andrea Bonatta
 Taliansko
Eva Cahová Slovenská republika
Martin Kasík Česká republika
Marian Lapšanský Slovenská republika
Elisso Virsaladze Gruzínsko
Andrey Yaroshinsky Rusko

LAUREÁTI:

1. miesto
Yu NITAHARA (Japonsko)
2. miesto:
Kana ITO (Japonsko)
3. miesto:
Tatiana DOROKHOVA (Rusko)
Mimoriadnu cenu spoločnosti Petronius pre najlepšieho slovenského účastníka získal Miloš BIHÁRY

Fotogaléria Laureátov Medzinárodnej Hummelovej klavírnej súťaže , foto Ján F. Lukáš

9. ročník – prihláška K stiahnutiu [PDF]

9. ročník – leták K stiahnutiu [PDF]