5. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela

člen Svetovej federácie medzinárodných hudobných súťaží

competition.page.MemberofGBbloc

s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Bratislava
29 máj. – 5. jún 2005

Organizátori
Spoločnosť J.N. Hummela
Slovenská filharmónia
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
Slovenský Rozhlas

Prezident
Prof. Marian Lapšanský

Kontakt
Spoločnosť J.N. Hummela
Markéta Štefková, PhD.
Svätoplukova 18, 821 08 Bratislava
e-mail: info@hummel-competition.sk
www.hummel-competition.sk

competition.page.hummel logo

JOHANN NEPOMUK HUMMEL

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837), rodák z Bratislavy, bol počas svojho života považovaný za jedného z najväčších skladateľov a klaviristov Európy. Študoval u Mozarta, Albrechtsbergera, Salieriho a Haydna. Ako skladateľ stojí Hummel na rozhraní dvoch epoch. Jeho dielo zahŕňa prakticky všetky významné žánre na prelome 18. a 19. storočia (s výnimkou symfónie). Ako skladateľ vynikol Hummel predovšetkým v oblasti virtuóznej klavírnej hudby. Zo štylistického hľadiska spája Hummel prvky neskorého klasicizmu (za ktorého najvýznamnejšieho reprezentanta bol vo svojej dobe považovaný) s mnohými ranoromantickými prvkami. Hummel je tak predstaviteľom štýlu, ktorý rozvíja odkaz Clementiho, Mozarta a Beethovena a zároveň predznamenáva Schuberta, Mendelssohna, Chopina, raného Liszta a Schumana.

Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela chce napomáhať aktívnemu pestovaniu odkazu tohto veľkého skladateľa a klavírneho virtuóza. Súčasne je želaním organizátorov napomôcť štartu koncertnej kariéry pozoruhodných mladých klaviristov.

PODMIENKY SÚŤAŽE

 1. PODMIENKY SÚŤAŽE
  1. Na súťaži sa môžu zúčastniť klaviristi všetkých národností narodení po 29. máji 1973.
  2. kandidáti sa prihlásia najneskôr do 18. Februára 2005 (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke) na adrese:
   Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela
   Markéta Štefková, PhD.
   Svätoplukova 18
   821 08 Bratislava
  1. K prihláške prosíme pripojiť:
   1. 2 fotografie (300 dpi) formátu 10×15 alebo 9×13 cm (vhodné na reprodukciu)
   2. doklad o poukázaní zápisného poplatku vo výške 1 000 Sk (platí len pre slovenských záujemcov) na účet Slovenskej filharmónie:
    VÚB Univerzálna retailová pobočka Bratislava – Gorkého
    Gorkého 9, 813 20 Bratislava
    Číslo účtu: 1819041112/0200
    spolu s týmito dokladmi sa prihláška stáva platnou.
 1. Pred otvorením súťaže preukáže kandidát totožnosť a vek.
 2. Poradie súťažiacich sa určuje losovaním dňa 28. mája 2005. V prípade neprítomnosti súťažiaceho losuje za neho pracovník Sekretariátu súťaže.
 3. Súťaž sa uskutoční v troch kolách. Do II .kola postúpi najviac 15 súťažiacich, III. Kolo absolvuje najviac 6 súťažiacich..
 4. Repertoár uvedený v prihláške je záväzný.
 5. Celý program s výnimkou Hummelovho Tria sa musí hrať spamäti. V prípade vysokého počtu účastníkov je porota oprávnená skrátiť program I. kola.
 6. Pre 5. ročník medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela sú vypísané tieto hlavné ceny: 1. cena 120 000 Sk (a tri koncerty v SR), 2. cena 80 000 Sk, 3. cena 60 000 Sk. Držitelia hlavných cien získajú súčasne titul laureáta súťaže. Porota môže udeliť i ďalšie osobitné ceny vypísané spoluusporiadateľmi a sponzormi.
 7. Porota: bude zložená z významných domácich a zahraničných umelcov a pedagógov, pričom počet zahraničných porotcov je majoritný. Zloženie poroty bude oznámené po zahájení súťaže.
 8. Výsledky budú verejne vyhlásené po finále súťaže 5. júna 2005 spolu so slávnostným odovzdávaním cien. Rozhodnutie poroty je konečné.
 9. Porota má právo neudeliť alebo zlúčiť ceny, okrem 1. ceny, ktorá je nedeliteľná.
 10. Súťažiaci súhlasí, že jeho vystúpenia budú zaznamenávané rozhlasom a televíziou. Záznamy môžu byť použité k propagácii súťaže a jej laureátov na nekomerčnej báze.
 11. Súťažné vystúpenia sú neanonymné a prístupné verejnosti.
 12. Súťažiaci majú možnosť požiadať Sekretariát súťaže o rezerváciu ubytovania.

POŽADOVANÝ REPERTOÁR

I. kolo súťaže
a) jedna sonáta J. Haydna alebo W. A. Mozarta
b) jedno z nasledovných diel F. Chopina:
Impromptu, op. 29; Impromtu, op. 36; Impromtu, op. 51; Fantaisie-Impromptu, op. 66
c) jedna etuda z Etudes d´execution transcendante resp. z Grandes études de Paganini F. Liszta
d) jedna etuda J. N. Hummela

II. kolo súťaže
Recitál zložený z diel najmenej dvoch štýlových období + skladba slovenského autora skomponovaná pre 5. medzinárodnú súťaž J. N. Hummela v rozsahu cca 5 minút, ktorá bude zaslaná spolu s akceptačným listom po uzávierke prihlášok. Nesmie sa opakovať skladba z predchádzajúceho kola. Časový limit II. kola – min. 50, max. 60 minút.

III. kolo súťaže
a) jedno z nasledovných trií J. N. Hummela:
Trio Es dur, op. 12; G dur, op. 35; G dur, op. 65
b) jeden z nasledovných koncertov:
W. A. Mozart: C dur KV 467; A dur KV 488; B dur, KV 595;
L. van Beethoven: č. 2, 3, 4; J. N. Hummel: a mol op. 85;
F. Chopin: e mol, č. 1, op. 11; f mol, č. 2,  op. 21

POROTA

Predseda

Marian Lapšanský, Slovenská republika

Členovia

Ida Černecká, Slovenská republika
Sándor Falvai, Maďarsko
Pawel Kowalski, Poľsko
Peter Toperczer, Česká republika
Jan Wijn, Holandsko

LAUREÁTI

1. cena:
Andrew Brownell, (USA)
2. cena:
Alessandro Deljavan-Farshi, (Taliansko)
Yi-Chih Lu, (Taiwan)
3. cena: neudelená