6. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela

člen Svetovej federácie medzinárodných hudobných súťaží

competition.page.MemberofGBbloc

s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Bratislava
15. – 21. september 2008

Organizátori
Slovenská filharmónia

Prezident
Prof. Marian Lapšanský

Kontakt
Slovenská filharmónia
Slávka Ferencová
Medená 3, 816 01 Bratislava
Tel: + (421) 2 20475 266, Fax.: + (421) 2 20475 256
e-mail: ferencova@filharmonia.sk
www.filharmonia.sk

competition.page.hummel logo

JOHANN NEPOMUK HUMMEL

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837), rodák z Bratislavy, bol počas svojho života považovaný za jedného z najväčších skladateľov a klaviristov Európy. Študoval u Mozarta, Albrechtsbergera, Salieriho a Haydna. Ako skladateľ stojí Hummel na rozhraní dvoch epoch. Jeho dielo zahŕňa prakticky všetky významné žánre na prelome 18. a 19. storočia (s výnimkou symfónie). Ako skladateľ vynikol Hummel predovšetkým v oblasti virtuóznej klavírnej hudby. Zo štylistického hľadiska spája Hummel prvky neskorého klasicizmu (za ktorého najvýznamnejšieho reprezentanta bol vo svojej dobe považovaný) s mnohými ranoromantickými prvkami. Hummel je tak predstaviteľom štýlu, ktorý rozvíja odkaz Clementiho, Mozarta a Beethovena a zároveň predznamenáva Schuberta, Mendelssohna, Chopina, raného Liszta a Schumana.

Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela chce napomáhať aktívnemu pestovaniu odkazu tohto veľkého skladateľa a klavírneho virtuóza. Súčasne je želaním organizátorov napomôcť štartu koncertnej kariéry pozoruhodných mladých klaviristov.

PODMIENKY SÚŤAŽE

 1. PODMIENKY SÚŤAŽE
  1. Na súťaži sa môžu zúčastniť klaviristi všetkých národností narodení po 14. septembri 1976.
  2. kandidáti sa prihlásia najneskôr do do13. júna 2008 (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke) na adrese:
   Slovenská filharmónia, Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela, Slávka Ferencová, Medená 3, 816 01 Bratislava
  1. K prihláške prosíme pripojiť:
   1. 2 fotografie (300 dpi) formátu 10×15 alebo 9×13 cm (vhodné na reprodukciu)
   2. doklad o poukázaní zápisného poplatku vo výške 1 000 Sk (platí len pre slovenských záujemcov) na účet Slovenskej filharmónie:
    Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava, Číslo účtu: 7000070107/8180, Variabilný symbol: (dátum narodenia) ddmmrrrr
    spolu s týmito dokladmi sa prihláška stáva platnou.
 1. Pred otvorením súťaže preukáže kandidát totožnosť a vek.
 2. Poradie súťažiacich sa určuje losovaním dňa 14. septembra 2008. V prípade neprítomnosti súťažiaceho losuje za neho pracovník Sekretariátu súťaže.
 3. Súťaž sa uskutoční v troch kolách. Do II .kola postúpi najviac 15 súťažiacich, III. Kolo absolvuje najviac 6 súťažiacich..
 4. Repertoár uvedený v prihláške je záväzný.
 5. Celý program s výnimkou Hummelovho Kvinteta sa musí hrať spamäti. V prípade vysokého počtu účastníkov je porota oprávnená skrátiť program I. kola.
 6. Pre 6. ročník medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela sú vypísané tieto hlavné ceny: 1. cena 120 000 Sk (a tri koncerty v SR), 2. cena 80 000 Sk, 3. cena 60 000 Sk. Držitelia hlavných cien získajú súčasne titul laureáta súťaže. Porota môže udeliť i ďalšie osobitné ceny vypísané spoluusporiadateľmi a sponzormi.
 7. Porota: bude zložená z významných domácich a zahraničných umelcov a pedagógov, pričom počet zahraničných porotcov je majoritný. Zloženie poroty bude oznámené po zahájení súťaže.
 8. Výsledky budú verejne vyhlásené po finále súťaže 21. septembra 2008 spolu so slávnostným odovzdávaním cien. Rozhodnutie poroty je konečné.
 9. Porota má práve neudeliť alebo zlúčiť ceny. 1. cena je nedeliteľná.
 10. Súťažiaci súhlasí, že jeho vystúpenia budú zaznamenávané rozhlasom a televíziou. Záznamy môžu byť použité k propagácii súťaže a jej laureátov na nekomerčnej báze.
 11. Súťažné vystúpenia sú neanonymné a prístupné verejnosti.
 12. Súťažiaci majú možnosť požiadať Sekretariát súťaže o rezerváciu ubytovania.

POŽADOVANÝ REPERTOÁR

I. kolo súťaže
a)     jedna sonáta J. Haydna alebo W. A. Mozarta
b)    jedna etuda J. N. Hummela
c)     jedna etuda  F. Chopina
d)    jedna etuda F. Liszta (jedna etuda z Etudes d´execution transcendante resp. z Grandes études de Paganini)
e)     jedna etuda S. Rachmaninova alebo A. Skrjabina alebo S. Prokofieva

II. kolo súťaže
Recitál zložený z diel najmenej dvoch štýlových období. Nesmie sa opakovať skladba z predchádzajúceho kola. Časový limit II. kola – min. 50, max. 60 minút.

III. kolo súťaže
a) J. N. Hummel: Klavírne kvinteto es mol, op. 87
b) jeden z nasledovných koncertov:

W. A. Mozart – c mol KV 491, A dur KV 488, Es dur KV 482
L. van Beethoven: C dur op. 15, c mol op. 37, G dur op. 58
F. Chopin: e mol op. 11, f mol op. 21
J. N. Hummel: a mol op. 85

POROTA

Predseda

Marian Lapšanský, Slovenská republika

Členovia
Rolf-Dieter Arens, Nemecko
Giovanni Umberto Battel, Taliansko
Gustav Djupsjöbacka, Fínsko
Joanna Domańska, Poľsko
Sándor Falvai, Maďarsko
Zuzana Paulechova-Štiasna, Slovenská republika
Peter Toperczer, Česká republika

LAUREÁTI

1. cena:
Christine Zhao Ning (Čína)
2. cena + Zvláštna súťažná cena:
Matej Arendárik (Slovenská republika)
3. cena:
Santa Ikemoto (Japonsko)
Sung Ho Yang (Južná Kórea)

6. ročník Bulletin

6. ročník Plagát