FILHARMONICKÁ ŠKÔLKA

img.php

NOVÝ CYKLUS VÝCHOVNÝCH KONCERTOV SF  PRE NAJMENŠÍCH NÁVŠTEVNÍKOV

Prvé organizované podujatie sa uskutoční už tento piatok 22, apríla o 10.00 h v Malej sále Slovenskej filharmónie.

Dramaturgia Slovenskej filharmónie pripravila v 67. koncertnej sezóne 2015/2016 novinku pre  najmenších  návštevníkov. Po viac ako 16-ročných skúsenostiach s organizovaním výchovných koncertov pre žiakov I. a II. stupňa základných škôl s názvom Hudobná akadémia, Slovenská filharmónia tento rok spúšťa pilotný projekt pre deti predškolského veku s názvom FILHARMONICKÁ ŠKÔLKA.

K myšlienke zorganizovať podujatie pre cieľovú skupinu detí predškolského veku nás inšpirovala jednak skutočnosť, že práve pre túto vekovú kategóriu nie je dostatok obsahovo a interpretačne kvalitnej ponuky zameranej na všestranné a komplexné rozvíjanie detskej emocionality a intelektu, ale aj naliehavá potreba vytvoriť formát pre poslucháčov vo veku 4 – 5 rokov, ktorá sa vyprofilovala z dlhoročnej filharmonickej činnosti pre mladých. Čiastočne túto potrebu napĺňali a naďalej i napĺňajú sobotné Rodinné koncerty, no je dôležité zdôrazniť, že koncepcia Filharmonickej škôlky je, na rozdiel od Rodinných koncertov, odlišná v tom, že ide o cielený, deťom „na mieru šitý“  projekt vychádzajúci z učebných osnov Hudobnej výchovy pre materské školy. Optimálne využíva všetky prednosti hudby, snaží sa podchytiť záujem detí o hudobnú činnosť a vhodnými formami podnecovať rozvoj ich hudobnosti. Obsahová stránka projektu vychádza z tvorivého, interaktívneho a dynamického základu, na ktorom sa navzájom prelínajú, podporujú a podmieňujú činnosti ako spev, pohyb, spontánne pohybové reakcie a inštrumentálne činnosti. Celkom jednoducho: deti spievajú, spontánne i koordinovane vyjadrujú hudobné cítenie pohybom a vnímajú hudobné a nehudobné zvuky, preciťujú rytmus hrou na jednoduchých hudobných nástrojoch, či len celkom obyčajných – neobyčajných veciach okolo nich.

Dramaturgická filozofia Filharmonickej škôlky je založená na princípe spojenia jednoduchej hudobnej témy a využitia celej plejády kvalitných hudobných umelcov Slovenskej filharmónie. Pre prvý ročník Filharmonickej škôlky sme zvolili tému rytmu, ktorý je základ života, v kombinácii s interpretačným majstrovstvom vynikajúcich členov orchestra Slovenská filharmónia – prvých tympanistov Petra Kosorína a Kirila Stoyanova. O hovorené slovo sa tentoraz postará hudobný skladateľ, moderátor rádia Devín, ale aj metodik Katedry Hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave – Tomáš Boroš. Koncert je pripravený v spolupráci s poslucháčmi Katedry Hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.