Tomasz Adam Nowak, organ

Organový recitál III – Tomasz Adam Nowak


22. 4. 2018 (Nedeľa) o 16:00, O Organové koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 8, 6 €
Tomasz Adam Nowak organ
Johann Sebastian Bach Passacaglia a fúga c mol, BWV 582
Chorálové prelúdium Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654
Sinfonia z Kantáty BWV 146 Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen (transkripcia pre organ: Marcel Dupré)
Joseph Haydn
Johannes Brahms
Tomasz Adam Nowak
5 skladieb pre flautové hodiny / 5 Stücke für eine Flötenuhr, Hob. XIX
Variácie na tému Josepha Haydna op. 56 (transkripcia pre organ: Tomasz Adam Nowak)
Improvizácia na danú tému

Meno Johann Sebastian Bach sa v mysliach mnohých milovníkov hudby celkom spontánne viaže na kráľovský nástroj. Záujem vzbudili aj jeho kantáty, ktoré skúsení organisti – napríklad Marcel Dupré v prípade BWV 146 – transkribovali pre organ. Organ, to nie je len vznešenosť chrámových interiérov, ale aj radosť z hry; mechanická hračka, takzvané Flötenuhr (flautové hodiny) vzbudili záujem mnohých hudobníkov a aj symfonik Joseph Haydn im venoval sériu pôvabných miniatúr. Haydnova téma na počesť Sv. Antona z Dychového kvinteta B dur učarovala Johannesovi Brahmsovi. Známy variačný cyklus si zasa podmanil Tomasza Adama Nowaka. Skúsený hráč na organe však (ako každý zdatný organista)  dokáže improvizovať aj „ad hoc“ na danú tému…