February 17th 2022 Kletzki Gershwin Tchaikovsky Stravinsky